Halaman:1629 Ruyl.pdf/32

Halaman ini telah diuji-baca


kapada jang ůmor tůa: tiada angkau dapat men-bůnoh daan ſiapa me-můnoh, banarla hokkům n’ja jadi kapada hůkkůman.

22 Tetapi aků beritaůmů: itů, ſiäpa gůſar akan ſůdaran’ja berſala, ijani hokkůmn’ja harůs: daan ſiapa beri akan ſůdaran’ja namma Racha, ija banar dia menjadi berhokkům dari pada jang mantri: makka ſiapa meng-ůtſiap: kamů gila, ija banar jadin’ja berhokkům dang-an api narka.
23 Karna itůla tatkala angkoů membawa anůgraha-mů de-atas důlang ſombahanan, daan angků bering-at, ſůdara-mů ada barang ſala dang-an Angkoů.
24 Makka beerla anůgrahamů, dihadapan důlang ſombahanan: daan pigila bedami-mů dahůlou dãg-an ſůdara mů, makka kõbali půn menjůmba anůgrahaja mů.
25 Bang-at bermaäffakat dang-an ſatrůmů, ſedang angkou lagi ada dang-an di di-d’jalan: agar ſatrůmů tiada di hentar mů katang-an hokkůman mantri, daan jang mantri menghantarmů katang-an faſůrů-n’ja, makka mů jadi berpaſſang.