Halaman:1629 Ruyl.pdf/34

Halaman ini telah diuji-baca


rang ſiapa bertingal akan binin’ja ſelainkã dari pada bertſjůmbů: daan ſiapa berkauwin dang-an jang bertſerey ija půn bartsjůmbů. atů ber-můka.

33 Lagi ada kamů minding-er katta kepada jang ber-ůmor tůa: tiada angkau dapat berpatakan ſůmpa mů, tetapi angkau membayer ſompa mů akan tůan allahmů.
34 Tetapi aků beritau-mů: D’jang-an angkau berſompa, kapada ſůrga, karna ija jang halarad Allahi.
35 Atů kapada bůmi, karna ija kudiri kakin’ja: atů kapada Irrůſalim, karna dia jadi kůta Rayd’ja ſůltaan.
36 Angkau tiäda berſompa kapada kapala-mů, karna angkau tiäda kawaſſa akan menjadi ſawatů bůlů půteh atů itam.
37 Tetapi katta mů jadi, ija, ija, tida, tida: jang lebeh dari pada itů, datang dari pada ſeitan.
38 Kamů mending-er, jang ada ber-kata matta karna matta, gigit karna gigit.

39 Tetapi aků beri-taumů d’jang-an larang jãg Nakal: tetapi d’jikkelů barang ſiapa begit