Halaman:Boekoe Peringatan dari Staatsspoor-en Tramwegen di Hindia-Belanda 1875-1925.pdf/17

Halaman ini tervalidasi

17

negeri, itoelah lantas menimboelkan keinginan akan membikin Staatslijnen (Spoorweg Gouvernement) jang baroe.

Moela-moela Gouvernement telah mentjoba pembikinan Spoorweg itoe dilelangkan sadja kepada kaoem particulier. Akan-tetapi ternjata bahwa lelangan-lelangan itoe tiada ada jang terdjadi, lantaran mana Gouvernement lantas mengadakan aanlegdienst sendiri jang diatoer begitoe bagoes, sehingga antero pekerdjaan itoe dapat dipegang sendiri; tetapi dari hal bahagian jang ketjil-ketjil, seperti bikin baan sepotong-sepotong, kunstwerk, gedong-gedong dan pembelinja perkakas-perkakas (levering van materialen) jang 'oemoem dan grondverzet, itoelah diborongkan dengan perdjandjian dibawah tangan kepada bangsa Boemipoetera, Tionghoa atau bangsa Europa. Pekerdjaan jang sedemikian ini boleh terhitoeng didjalankan selamanja. Djikalau soeatoe lijnvak telah selesai, maka kebanjakan dari „aannemer” itoe lantas toeroet pindah kabaanvak jang dikerdjakan baroe, dimana mereka-itoe mengerdjakan poela. Begitoelah lambat-laoen mereka-itoe mendjadi aannemer jang tetap, sehingga lama-kelamaan mereka-itoe dapat dipertjaja akan mengerdjakan pekerdjaan jang penting-penting.

Jang namanja amat terkenal, ja-itoe toean-toean S ij n j a, jang telah membikin trowongan-trowongan (tunnels) dan baan jang penting-penting dari lijn Bandjar-Tjidjoelang dan lijn Moeara Kalaban-Moearo (di Soematera).

Setelah orang masih mengerdjakan lijn Soerabaja-Pasoeroean-Malang, maka di Djawa-Koelon telah dikerdjakan mengoekoer (opname) dari lijn Boger melintas Tjiandjoer ke Bandoeng dan Tjitjalengka, jang sehabisnja itoe lantas moelai mengerdjakan aanleg, dan moelai mengoekoer lagi boeat lijn jang ke Madioen serta mengerdjakan pekerdjaan lain-lainnja, seperti jang akan cliterangkan dibawah ini.

Didalam tahoen 1880 (boelan November) maka toean Maarschalk minta lepas dari djabatannja jang lantas diganti oleh toean Derx, jang selamanja senantiasa djadi tangan kanannja toean Maarschalk itoe.

Waktoe berangkatnja toean Maarschalk, maka seanteronja lijn dari Soerabaja sampai Pasoeroean dan Malang telah didjalankan exploitatie, sedang lijnvak dari Sidhoardjo ke Modjokerto sebeloemnja biliau itoe berangkat (tanggal 16 October 1880) telah diboeka oentoek pengangkoetan 'oemoem. Itoe waktoe maka lijn dari Modjokerto sampai Kertosono dan doea baanvak Kertosono-Blitar dan Kertosono-Madioen-Solo lagi iboek dibikin aanleg, begitoe djoega lijn Bogor-Tjitjalengka. Tatkala itoe maka lijn Tjitjalengka-Tjllatjap lagi dioekoer, sedang pada saat itoe orang telah sedia boeat menjamboeng lijn Bangil-Pasoeroean ke Probolinggo.

Kalau dipikir dengan betoel, bahwa pekerdjaan itoe semoea dikerdjakan dalam 5 tahoen lamanja, maka orang tentoe dapat oempamakan begimana tjepatnja peker-