Halaman:Boekoe Peringatan dari Staatsspoor-en Tramwegen di Hindia-Belanda 1875-1925.pdf/22

Halaman ini telah diuji baca

22

Pada tanggal 1 Juli 1921 maka bèrèslah lijn Bandjar–Parigi–Tjidjoelang, sesoedahnja menampak soesah pajah jang boekan boeatan. Soedah itoe maka aanleg ditanah Djawa diberentikan doeloe.

Sekarang ini baroe ditimbang akan membikin aanleg dari lijn Garoet–Tjikadjang, ja-itoe meneroeskan tramlijn Bandoeng–Bandjaran ke-djoeroesan Pangalengan jang mana barang-kali akan dimoelaikan pada tahoen 1926, begitoe djoega lijn Bogor–Penjawoengan, lijn Loemadjang–Kentjong–Poeger dan satoe lijn di Zuid-Sumatra.

Aanleg dari tramlijn di Cheribon Oetara (Djatibarang–Karangampel), telah dimoelaikan didalam boelan Januari jang laloe.

Pada tanggal 6 April 1925 maka keadaan perhoeboengan spoor dan tram ditanah Djawa adalah 2710 K.M. normaalspoor (1.067 M.) dan 120 K.M. smalspoor (60 c.M.)

Adapoen di Soematera, pada bahagian Westkust, telah ada lijnen.

Pada tanggal 1 Januari 1891 telah diboeka oentoek publiek, perdjalanan dari lijn Emmahaven–Sawahloentoe, dan pada tanggal 15 September 1896 lijn Fort de Kock–Pajacombo. Soedah itoe laloe dikerdjakan aanleg dari lijnen Loeboek Aloeng–Priaman dan Priaman- Soengai Limau, jang masing-masing diboeka didalam boelan December 1908 dan 1 Januari 1911, sedang didalam boelan Juni 1921 lijn Pajacombo–Limbanang dan pada permoelaan tahoen 1921 lijn Moeara Kalaban–Moearo telah selesai.

Selandjoetnja maka didalam bahagian Oostkust ada lijn Delispoorweg, jang didalam boelan Juli 1886 memboeka lijn jang pertama dari Raboean ke Medan.

Uitbreiding jang dibikin oentoek spoorweg ini, ja-itoe djoeroesan ke-Besitang, dimana dapat perhoeboengan dengan Atjeh-tram, jang perloe sendiri.

Di Sumatra's Noordkust pada penghabisan tahoen 1876 diboeka oentoek keperloean militair, lijn Oelee Lheue–Kotaradja, baan mana disempitkan sehingga 0.75 M. spoorwijdte ka Lambaroe dan didalam tahoen 1885 diteroeskan poela lijn itoe sehingga didalam tahoen 1898 sampai di Seulimeum. Pada permoelaan tahoen 1908, sebèrèsnja baanvak Seulimeum–Gedeh Breueh, maka lijn itoe terboeka boeat publiek sampai di Langsabaai melintas Segli dan Lho Seumaweh. Didalam tahoen 1910 telah ditetapkan akan meneroeskan djoeroesan Atjeh-tram itoe dari Langsabaai ka Koeala Simpang dan didalam tahoen 1912 dari Koeala Simpang ka Pangkalan Soesoeh.

Pada penghabisan tahoen 1919 maka djadilah perhoeboengan itoe dengan Deli Spoorweg Maatschappij di Besitang.

Di Zuid-Sumatra maka didalam tahoen 1912 dimoelaikan aanleg dari lijn Teloek Betoeng–Prabamoelih di Lampoeng dan lijn Palembang–Moeara Enim di Palembang, dengan niatan soepaja lambat laoen spoorweg-spoorweg itoe bisa berhoeboengan satoe dengan lain. Akan-tetapi perhoeboengan itoe beloem bisa kedjadian, tjoema baroe dapat memandjangkan lijn itoe pada tiga tampat, ja-itoe dari Moeara Enim