Halaman:Boekoe masak masakan roepa roepa.pdf/10

Halaman ini tervalidasi

.3

djoega die goreng sama mentéga sampe koening; lantas goreng ketting sosijs (saucijs) 12 bidjie.

Sasoedahnja inie basie kasar (pandjang) die gosokie mentéga, toto-nja boemboe tadie baginie: lebieh doeloe frekedel goreng, lantas die toempangie sosijs (saucijs), abis potong-potongan aijam of boeroong, lantas laksa redeman en djamoor koeping tikoos, rendeman truffel en sampinjon, abis gorengan bawang; pengabissan die tambahie boeljon sekira-kira, ketjap 4 sendok thee, meritja sedikit, garem sedikit, aer djerook sarasanja en mentéga. Sasoedahnja inie basie kasar lantas die masookken pan taart, pake apie die atas en die bawah, lantas die bakar lagie. Kaloe soedah maoe die angkat bawak die medja, itoe pastei die pa-èssie dengen telor masak mateng en njang die potong-potong prapatan.

6. Frekedel amandel. (Amandel Frikadel.) Kentang 8 die masak en die bikin dingin, abis die oelek sama dagingnja aijam besar 1; daging itoe die tjientjang doeloe, boemboenja: merahnja telor mateng 6, telor mentah merah poetihnja 3, garem 2 sendok thee, pala djoega 2 sendok thee, tjengkeh aloos 2 sendok thee, lantas amandel njang soedah die koepassie en die toemboekie aloos, en mentega 1 sendok besar. Samoea inie die rames djadie satoe, lanstas die bikin frekedel ketjil-ketjil en die goreng sampe koening. Kaloe soedah, itoe frekedel die masookken basie kasar (pandjang) die sierammie boeljon sedikit, tjoekak sedikit, abis die taroekie mentéga lagie lantas die bakar lagie pake pan taart, dengen apie die atas en die bawah.

7. Ragoe daging. (Vleesch ragout.) Bawang timoor radjangan 3 sendok besar, die goreng sakira-kira dengen mentéga 1 sendok besar en aer goela poetih bakaran 1 sendok besar. Kaloe soedah sampe koening, die tambahie daging iris-irissan aloos, garem 2 sendok thee, meritja 1 sendok thee, pala paroeddan 1 sendok thee, tjokak 3 sendok besar, anggoor madera 2 sendok besar. Inie kaloe soedah die goreng koening, die masookken basie kasar, tambah boeljon sedikit en die stoof sebentar lagie.

8. Isie semoor bèbèk. (Vulsel van een eend.) Rempelo, djantoong, atienja bèbèk, njang maoe die semoor, die tjientjang of potong aloos-aloos, abis die goreng sama mentéga