Halaman:Boekoe masak masakan roepa roepa.pdf/101

Halaman ini tervalidasi

94

344. Spekkoek. Telor 20, die tjampoor sama mentega melélé 3 sendok thee, tepoong 3 mangkok thee, en goela 3 mangkok thee; abis die tjampoerie lagie suma pala, kembang pala, tjengkeh, gardamoenggoe, kaijoe manis, samoeanja die toembook aloos doeloe.

Pengabissan, die tambabie poetih telor 1, die poeter sampe kentel moentooknja.

345. Kaneelpodding. Telor 12 die tjampoor sama mentega ½ pond, abis die poeter njang baik. Telornja, die masoekie satoe-satoe. Kalook soedah, die tambahie goela 1 pond, koerang 4 sendok.

Kapan beslag inie soedah djadie samoestienja en sampe kentelnja, lantas die tjampoerie tepoong 6 sendokmakan en kaijoe manis toemboekan 2 sendok makan; abis die toeang die vormnja en die masak 3 djam . Sabeloonnja die masak, die taroekie rosijn zonder bidjie sedikit.

346. Sousnja kaneelpodding (Saus voor de kaneel podding) Anggoor assem 1 gelas besar, sama goela 4 sendok makan, en areroot 2 sendok thee, die masak sampe mateng en kentel. Djangan brentie adooknja kalook masak

347. Podding nasie. (Rijst podding) Beras ½ pond, die masak mateng, tapie lembek ; abis die tjampoor garem 1 sendok thee, goela 6 sendok makan, telor 6 en mentega 2 sendok makan. Kalook beslag inie soedah djadie; lantas die tambahie kanarie en amandel die tjientjang, masing-masing ½ piring, sukade potong-potong aloos 1 sendok makan, en rosijn zonder bidjie 2 sendok makan. Kalook samoea soedah tetjampoor baik , vorm njang maoe die pake, die gosokie mentega en beschuit aloos ; abis deeg tadie die masookken die masak 2 djam. Lebih doeloe pake apie die bawa sadja, jantas die atas djoega.

348. Sous podding nasie. (Salls voor de rijst podding.) Merahnja telor 6, die poeter njang baik, abis die tambahie soesoe mateng ½ botol, kaijoe manis sepotong, der mawar 1 sendok makan en goela 4 sendok makan; lantas die masak sampe kentel.

349. Podding rotie. ( Brood podding.) Rotie ½ die potong-potong, abis die rendem sama soesoe-aer; kalook soedah