Halaman:Boekoe masak masakan roepa roepa.pdf/104

Halaman ini tervalidasi

― 97 ―

goela 6 sendok makan en aer mawar 3 sendok besar. Kalook soedah, die tjampoor pelan -pelan sama beslag tadie, en die rames njang baik, abis die tambahie kismis en amandel toemboekan. Vormnja die gosokie mentega, abis die toeangie beslagnja en die bakar, pake apie die atas en die bawah .

Pan njang die pake voor bakar, die taroekie pasir doeloe, soepaija poddingnja djangan gosong.

Poddingnja, die makan sama sous anggoor asem.

358. Podding boterham. (Boterhammen podding.) Rotie 1 die potong-potong, boterham en die gosokie mentega. Vormnja djoega lantas die gosokie mentega, abis die taroekie boterham tadie salarik, lantas die toempangie kismis en amandel die toembook; sasoedahpja, die toempangie boterham lagie sepertie tadie, die teroosken sampe vormnja penoeh. Telor 8 sama poetihnja, die poeter sama goela 3 sendok makan, abis die tambahie soesoe ½ botol, lantas die adook njang baik; abis die toeang die vorm tadie.

Kalook soedah, poddingnnja die masak sama aer panas 3 djam lamanja.

359. Sous Podding No. 358. (Saus voor deze podding.) Soesoe ½ botol die tjampoor goela sasampenja, kaijoe manis 1 of 2 potong en merahnja telor 6. Telornja die poeter doeloe. Kalook soedah die tjampoor, lantas die masak dengen apie ketjil-ketjil sadja.

360. Palm podding. Rotie satoe, die potong-potong tipis, abis die rendem, lantas die bikin aloos. Kalook soedah, die tambahie goela 5 sendok en merahnja telor 2, en die rames njang baik; abis die tjampoerie mentega 2 sendok, paroeddan koelitnja djerook 1, rosijn zonder bidjie 1 sendok, amandel die parood 1 sendok, kaijoe manis 1 sendok thee. Sasoedahnja, vormnja die gosokie mentega en beschuit aloos, lantas deeg tadie die masookken , abis die masak 3 djam lamanja. Kalook masak, vormnja die masookken die aer panas.

Adoenja podding inie, sous soesoe.

261. Koningskroon. Mentega 1 pord, die poeter sampe poetih, abis die masoekie telor 12; tapie satoe voor satoe en die adook lebih doeloe, kapan satoe soedah die adook

13*