Halaman:Boekoe masak masakan roepa roepa.pdf/105

Halaman ini tervalidasi

― 98 ―

baroe die taroekie lagie satoe, en teroos begitoe sampe abis telor 12 tadie.

Kalook samoea soedah teradook betool, die tambahie goela poetih aloos ¾ pond, lantas die adook. Kapan soedah die adook baik, lantas die tambahie tepoong ¾ pond.

Piring blik, njang pake pinggir bedirie, 6 bidjie, satoe satoenja die lėmėkie kertas tjina 1 vel; kalook soedah, satoe satoenja die toeangie deeg tadie 3 sendok, die bikin rata, abis die bakar dalem oven.

Kalook soedah die bakar, die angkat darie piring tadie, abis die toempangie satoe sama lain; tapie djangan loepa satoe -satoenja die taroekie sjelei doeloe, tjoema njang pegabisan djangan die taroekie.

Sasoedabnja, pinggir-pinggirnja njang telaloe besar die potongie, en semoea die bikin rata; abis potongan itoe, die tjampoor sama sjelei en die kerdja pleister loearnja koeweeh inie. Kalook maoe bikin bagoos, taartnja die taroekie letter of kembang, die bikin darie goela. Bikinnja beginie: goelanja die poeter sama poetih telor, sampe poetih sekalie, lantas die taroekie aernja djerook 1. Kalook soedah, kertas die bikin tjorong en aer goela inie die djalanken sitoe, samaoenja bikin letter of bikin kembang of lain roepa gambar.

362. Koningskroon. Poetihnja telor 10 die poeter, tepoong 1 pond, mentega 1 pond, goela 1 pond, vla sama boeah aer. Soesoe 1 botol die masak sama vanielje sepotong, anggoor asem ½ botol, aer djerook 1 gelas madera en meralınja telor 12. Poetilinja telor inie die poeter, abis die masak sama soesoe en lantas die tarook atasnja vla tadie .

363. Koningskroon. Telor 10, mentega 1 pond, tepoong ¾ pond en goela ¾ pond; inie boemboenja koeweeh koningskroon .

364. Taart rotie. (Brood taart.) Potongan rotie 12 potong die goreng sama mentega sampe koening; lantas die toto die basie kasar besar, tapie basienja die gosokie sama mentega doeloe.

Telor 6 die poeter, lantas die tambahie goela 3 sendok makan, abis die tjampoerie soesve mateng ½ botol, aer mawar 3 sendok makan. Kalook soedah djadie, rotienja die