Halaman:Boekoe masak masakan roepa roepa.pdf/106

Halaman ini tervalidasi

― 99 ―

siram sama sous inie, abis die taroekie kismis en kaijoe manis sedikit; lantas die bakar dengen apie die atas en die bawah.

365. Soes blanda. (Hollandsche soesen.) Aer ½ pond die masak sama mentega 17 pond; kalook soedah medidie sedikit, die tambahie tepoong ¼ pond, lantas die adook njang baik . Sasoedahnja, beslag inie die poeter sama telor 9, tapie die poeter 1 voor satoe, djangan sama sekalie.

Vorm koeweeh soes die gosokie mentega sedikit, abis die toeangie deeg tadie en lantas die bakar pake apie die atas en die bawah. Toetoopnja pan djangan die boeka, kalook beloon ¼ djam bakarnja. Kalook soedah mateng, Soesnja die isie vla vanielje of sjelei.

366. Soes besar. (Groote soesen.) Aer 1 pond die masak sama mentega 1 pond; kalook soedah medidie die tjampoerie tepoong 1 pond, abis die masak mateng; djangan brentie adook. Sasoedahnja, masakan tepoong itoe die dinginken . Telor 40 die poeter en die bikin moentook, abis moentooknja die ambilie en die tjampoor sama beslag tadie, sampe abis semoea.

Bakarnja, sama sepertie No. 365. Soes inie, die makan sama stroop vanielje of stroop aer mawar.

367. Soes. (Soesen.) Tepoong 1 pond, talor 16, aer ½ kan, mentega ½ mangkok. Aer sama mentega die masak doeloe, abis die masoekie tepoongnja pengabisan telornja.

Lantas bakarnja sepertie No. 365.

368. Soes. (Soesen.) Aer 1 botol die masak sama mentega ½ pond en tepoong ½ pond, sampe kentel. Kalook soedah die dinginken, lantas die adook sama telor 17 .

Bakarnja lain roepa sedikit. Pannja biar panas doeloe, en apie die bawah sadja; kalook soesnja soedah rijs baroe pake apie die atas.

369. Boeboor djerook sitroen (Citroen pap) Aer djerook sitroen 1 mangkok thee besar, merahnja telor 10 en poetihnja 4, sama goela sarasanja, die poeter njang baik, abis die masak, tetapie djangan brentie adook; kalook tida, tentoe gosong .

370. Rotie amandel. (Amandel brood.) Telor 24 die poeter,