Halaman:Boekoe masak masakan roepa roepa.pdf/108

Halaman ini tervalidasi

— 101 —

vanilje sepotong en goela sarasanja, die adook die atas apie sampe kentel sekalie, abis kapan soedah dingin, die tarook die koeweeh tadie.

374. Zwam podding. Soesoe 1 botol, die adook njang koewat sama tepoong ½ pond, abis die masak pelan-pelan sampe kentel. Kalook soedah dingin, die taroekie merahnja telor 10, tapie die keplok doeloe, lantas die tambahie goela sedikit mentega melélé 1 mangkok thee, aer oranje 1 sendok makan, paroeddan koelit djerook 1, en kalook soedah maoe die masak, moentooknja telor 10 tadie.

Vormnja die gosok sama mentega en beschuit aloos, abis die tarook die aer panas, baroe boleh tarook poetih telor tadie.

375. Sous voor podding No. 374 ( Saus voor de zwam podding.) Merahnja telor 6, die poeter njang baik ; lantas die tjampoerie soesoe mateng ½ botol, madera sarasanja en kaijoe manis sepotong ; abis die masak, djangan brentie die adook.

376. Sprits soesoe. (Melk sprits) Soesoe ½ botol die masak, abis die tjampoerie tepoong 1 pond, merahnja telor 9, poetih telor 3. Tepoongnja die masookken kalook soesoenja medidie ; lantas die masookken dalem semprot en die semprotken dalem minjak medidie .

377. Sprits. Aer 2 pond en mentega ½ pond, die masak die kèntjèng ; kalook soedah masak betool, dié tambahie tepoong 1 pond ; lantas die masak sampe mateng, abis die dinginken.

Kapan soedah dingin, die taroekie merahnja telor 28, poetihnja 12, en die bikin beslag. Sasvedahnja, 1 beslagnja soedah djadie, lantas die toeang sedikit-sedikit dalem semprot, abis die semprotken, lantas die goreng sama minjak klapa. Koeweeh inie die makan sama goela pasir .

378. Sprits. Mentega 3 sendok makan, die masak sama aer 16 sendok besar, abis kalook soedah medidie, die tam .bahie tepoong 12 sendok besar. Kalook beslag inie soedah mateng, lantas die tjampoerie poetihnja telor 6 en merahnja telor 12. (Telor inie, masing-masing die poeter sendirie-