Halaman:Boekoe masak masakan roepa roepa.pdf/109

Halaman ini tervalidasi

— 102 —

sendirie; en poetihnja die masookken satoe sendok satoe sendok, djangan sama sekalie.

Kalook soedah, beslag inie die toeang dalem semprot; abis die semprotken dalem mentega njang die masak medidie.

Djangan die angkat, kalook spritsnja beloon koening.

379. Sprits. Tepoong 1 pond, soesoe 1 kan, merahnja telor 6, poetihnja 3, die bikin beslag; abis die semprotken dalem mentega njang die masak medidie.

380. Punsch taart. Teroong 2 ons, goela aloos 2 ons, mentega 1 ons. Telor 10 die poeter, merahnja sendirie en poetihnja sendirie. Kalook tepoong en goelanja maoe die masookken, die tjampoor doeloe sama merah telor tadie, poetihnja, kalook beslagnja soedah djadie en maoe die bakar. Beslagnja die bagie doewa, abis die bakar pake vorm blik njang boender en ada pinggirnja hedirie ; die bakar sampe mateng. Blik inie die lèmèkie kertas doeloe, en kertasnja die gosokie mentega sedikit.

Kalook soedah mateng, die taroekie rum of maniera ½ gelas besar, abis njang satoe die taroekie sjelei, lantas die toetoepi sama lainnja.

Goela poetih sedikit, soklaat boebook 1 sendok makan, poetih telor sedikit, die tjampooor djadie satoe, en die tambahie tjoeka, abis die poeter sampe djadie poetih. Kalook soedah, boeboor inie kerdja gosokie toetoopnja taart tadie, die gosok njang rata ; abis die bakar dalem oven.

Kapan soedah dingin, die taroekie kembang-kembangan darie goela en poetihnja telor, seperti soedah die bilangie No. 361.

381. Tulband. Kismis 2 ons, rosiju 2 ons, tepoong, goela en mentega djoega sabegitoe, kaijue manis sedikkit en telor 10. Merahnja telor inie die poeter, kalook soedah, die tjampoor sama goela, abis mentega, lantas tepoong, abis sama kismis, rosijn en kaijoe manis. Kalook soedah, baroe die tambahie moentook poetihnja telor 10 itoe.

Pannja die gosokie mentega dalemnja, abis die tarook die apie. Kalook menteganja soedah melélé beslagnja die toeang die vorm, lantas die bakar pake apie die bawah doeloe, Kalook ampir mateng baroe pike apie die atas.

382. Tulband. Deeg , merahnja telor 25 , menteri 1½