Halaman:Boekoe masak masakan roepa roepa.pdf/111

Halaman ini tervalidasi

— 104 —

makan, paroeddan koelitnja djerook satoe en radjangan sukade sedikit. Kalook soedah, die tjampoor sama beslag tadis. Poetihnja telor tadie, die moentookken, abis die tjampoor djoega sama beslag itoe; tapie die tjampoor kalook aer njang boeat masak poddingnja soedah die masak.

Beslag tadie die toeang die vorm; tapie vormnja die gosokie doeloe sama mentega en beschuit.

390. Sousnja podding No. 389. (Saus voor deze podding.) Anggoor malga 1 gelas besar, die masak sama areroot 1 of 2 sendok thee, en goela sedikit die masak sampe kentel.

391 Pannekoek. (Pannekoek ) Merahnja telor 12, poetihnja 6, die adook sama tepoong 1 mangkok thee; kalook soedah die adook baik, die tjampoerie mentega melélé 1 mangkok thee, aer klapa en soesoe mateng, masing-masing 1 mangkok thee.

392. Pannekoek nanas. ( Ananas pannekoek .) Tepoong 5 ons, soesoe 2 mangkok thee, mentega melélé 2 mangkok thee, en garem sedikit, die adook njang baik abis die tjampoerie bier 2 mangkok thee en telor 4 , tapie die poeter doeloe.

Napas 1 die potong -potong tipis, lantas atinja die boeang, abis die tjeloop die deeg tadie en kalook soedah, die goreng sama minjak goerih en mentega. Kapan soedah mateng die toos die irig -irig sampe abis minjaknja.

Nanas inie die masak sama goela pasir aloos.

393. Pannekoek. (Gerezen pannekoeken.) Deegnja rotie satoe, die rames sama telor 10, njang 5 djangan pake poetihnja, soesoe ¾ botol en goela 2 sendok makan; abis die rijsken 2 of 3 djam. Kalook soedah, die bakar pake pan pannekoek ketjil; tapie die bikin njang tebel. Pannekoek inie, die makan sama stroop goela djawa, die tjampoor mentega sedikit.

394. Sjelei rubanie. (Gelei rubanie.) Agar -agar 4 londjor, die masak, lantas die bagie ampat. Njang sepirapat of satoe bagie die masak sama aer kembang sepatoe, goela tètès en aer djerook nipis, doewa-doewa djangan banjak. Kalook soedah, agar-agar inie njang separo die toeang dalem toetoop kedjoe, en separonja die tarook lain tempat. Agar-agar njang misih ketinggalan 3 bagian, die ambil sebagie lagie,