Halaman:Boekoe masak masakan roepa roepa.pdf/114

Halaman ini tervalidasi

107

400. Makroon. (Macroontjes.) Poetihnja telor 5, die bikin beslag sama aernja djerook nipis 2, goela batoe aloos 7 sendok thee, aer mawar 2 sendok makan. Kalook soedah, die tjampoor sama amandel die toembook aloos 1 pond, abis die bagie-bagie sedikit-sedikit; lantas die tarook die kertas en die bakar, pake apie die atas en die bawah.

401. Oblik. (Obligues) Telor 12 die poeter njang baik, abis die tjampoor tepoong 1 pond, goela ½ pond, kaijoe manis die toembook aloos 2 sendok thee en mentega ¼ pond; lantas die tambahie aer panas sampe tjèwèrnja sedeng. Kalook soedah, die toeang tjepittannja, abis die bakar en sasoedahnja die goeloong.

242. Oeblie. (Obien.) Tepoong 2 mangkok, goela 2 sendok makan, telor 2, kaijoe manis, mentega 1 sendok makan, en aer anget 3 mangkok.

403. Rum sjelei. (Rumgelei.) Agar-agar mateng 2 mangkok, rum 1 gelas anggoor, madera 1 gelas anggoor en aernja djerook 1 die masak, abis die dinginken dalem vormnja.

404. Podding tepoong gandoom. (Koude gierstmeel poding.) Soesoe 1 botol, tepoong gandoom ¼ pond; soesoenja die masak medidie doeloe, abis die taroekie tepoongnja. Lantas die tjampoor sama orsade 1 mangkok thee, soesoe dingin 1 mangkok thee, goela ¼ pond; abis die adook njang baik. Kalook beslagnja misih koerang kentel, baik die poekool lagie sampe kentel betool, abis die toeang die vormnja, en die masak. Kapan soedah mateng en soedah dingin, die makan sama sous framboos of sous vanielje.

405. Roti kismis. ( Krenten brood.) Deegnja roti 2, mentega 1 mangkok thee, soesoe 1 mangkok thee, kismis ¾ pond, sukade ¾ pond, merah telor 2, poetih telor 1, die rames njang baik abis die tarook die vorm. Kapan soedah, die rijsken en kalook soedah rijs, sampe vormnja soedah ampir penooh, lantas die bakar die oven.

406. Podding kolembijn. (Kolombijn podding.) Tepoong 2 ons, goela poetih 2 ons, mentega ½ ons, merahnja telor 10. Merah telor itoe die poeter doeloe, abis die tarook die pannja sama tepoong, guela en mentega tadie, en poetihnja telor; tapie telor inie djoega die poeter doeloe. Kalook soe-