Halaman:Boekoe masak masakan roepa roepa.pdf/115

Halaman ini tervalidasi

108

dah, die masak en kapan soedah mateng, die dinginken lebih doeloe. Kapan soedah dingin, koeweeh inie die growongie, atinja die ambil. Kalook saboendernja koeweeh inie tjoema ketinggalan tebelnja sadjarie, lantas bolongan inie die isie sama sjelei en vla vanielje.

407. Vla vanielje voor podding No. 406. (Vanille vla voor de kolombijn podding.) Merahnja telor 6, die tjampoerie soesoe ¼ botol, goela 2 sendok makan, vanille sepotong, tepoong 2 sendok thee, abis die masak sampe kentel. Poetihnja telor 6 tadie die poeter, sampe kentel moentooknja, abis di masak sama soesoe en aer, sampe mateng. Kalook soedah, die saring die irig-irig biar toos soesoenja.

Vla tadie die masookken dalem bolongan kolem bijn, en kalook soedah die toetoepie sama poetih telor

408. Banket soosoe. ( Melk banket.) Soesoe 1 botol, die tjampoor sama goela poetih sekalie ¼ pond en vanille setengah, abis die masak, djangan brentie die adook. Kalook die masak, soedah kentel betool, lantas di bikin bal ketjil-ketjil en inie die masookken die vorm bangket. Sasoedahnja die anginken sampe kering en abis die sieramie goela aloos.

409. Nasi bagija. (Bagijnen rijst) Beras ¼ pond, die masak sama soesoe 2 botol; die masak sampe soesoenja kering. Kalook soedah, die tambahie safraan 2 sendok thee, goela 3 sendok makan, mentega 1 sendok makan; lantas die tarook die basie, en kapan soedah moelai dingin, die taroekie goela die toembook aloos, lantas kaijoe manis, abis goela lagie. Kalook soedah, die dinginken.

410. Podding beschuit die pan tulband. (Beschuit podding in een talband pan) Merahnja telor 24 en poetihnja telor 24, die poeter masing-masing njang baik. Kalook soedah, njang merah die tambahie amandel ½ pond, die koepas abis die toembook aloos, sama beschuit die toembook aloos 1 pond, goela poetih ½ pond en mentega ¼ pond. Beschuitnja die masookken sama poetihnja telor tadie.

Vormnja die bikin panas doeloe, abis die gosokie mentega en lantas die isie beslag tadie, abis die bakar pake apie die bawah doeloe. Blakang kalie baroe pake apie die atas djoega.