Halaman:Boekoe masak masakan roepa roepa.pdf/119

Halaman ini tervalidasi

112

sama lain, abis die toetoepie sama bagian njang misih ketinggalan en die bakar dengen apie ketjil.

Ada djoega njang tida maoe pake toetoop, djoega bole; kalook begitoe, deegnja tadie die bagie 3 sadja, asal djangan keras sadja, mistie bros sekalie.

425. Sosijs brood. (Sausijs brood.) Merah telor 18 en poetihnja 2, die adook njang baik, abis die tjampoerie deegnja; lantas die tambahie mentega ½ pond en garem sedikit.

Vormnja die gosokie mentega; abis die taroekie beslag sedikit, abis sosijs, lantas beslag lagie. Kalook soedah, rotinja die rapettie en die gosokie merahnja telor tjampoor mentega, abis die rijsken, tapie djangan die panas. Kapan soedah moelai rijs, lantas die bakar pake apie die atas en die bawah. Voor roti 5 njang die pake telor 18 en daging babie 8 kattie, voor bikin sosijsnja.

426. Podding kabinet. (Kabinet podding.) Soesoe 1 botol, merah telor 8, goela sàrasanja, en vanielje sepotong, sama agar-agar mateng sasampenja, die bikin vla.

Kalook soedah, vormnja podding die isi vla tadie sedikit abis die taroekie kolembijn, lantas bitterkoek, abis kismis en amandel die toembook, lantas morel en boeah persik die potong-potong. Moelai lagie die taroekie vla, abis njang lain-lain sepertie tadie sampe penoeh vormnja, tapie slamanja vla njang die atas sendirie. Kalook soedah die dinginken. Sousnja: rum of madera die tjampoor stroop goela batoe.

Kolembijn en bitterkoeknja, die tjeloop sama rum doeloe sampe lembek sedikit. Boeah 2 roepa tadie, njang die pake boeah brendie.

427. Kolembijn. (Kolembijnen.) Merahnja telor 6 die poeter, abis die taroekie goela berat 6 telor. Poetihnja telor tadie, die poeter djoega abis die tjampoor sama njang merah, lantas die tambahie tepoong berat telor 3. Kalook soedah, die toeangie die vormnja en lantas die bakar, pake apie die atas en die bawah. Vormnja die gosokie mentega doeloe.

428. Kolemblin. (Kolembijntjes.) Merah telor 14 en goela 2 mangkok, die poeter sampe rijs; kalook maoe moelai bakar, die tambahie tepoong 1½ of 2 mangkok sama poe-