Halaman:Boekoe masak masakan roepa roepa.pdf/121

Halaman ini tervalidasi

— 114 —

436. Poffertjes. Tepoong ½ pond, merah telor 8, poetih telor 4, sama goela 2 sendok, soesoe 1 mangkok en aer klapa 2 gelas besar. Telornja die poster doeloe njang baik.

437. Aer mata pengantèn. (Bruidstranen). Rosijn samaoenja die rendem sama brendie en die tjampoerie pala, kaijoe manis en goela; die rendem 1 minggoe of lebih.

438. Koeweeh pasir. (Zand koekjes) Tepoeng 6 lood, mentega 6 lood en goela poetih 4 lood, die tjampoor njang baik, abis die toeang die vorm. Bakarnja, pake api banjak die atas, tapie sedikit die bawah.

439. (Oom Philip). Anggoor poetih 1 botol, bier 2 botol die masak sama-sama; telor 8 die poeter, en die tjampoerie sama goela en pala, abis die tjampoor sama anggoor tadie.

440. Beinjèt nanas. (Ananas beignets.) Telor 4, die poeter njang baik, lantas die tjampoerie deegnja roti 10 cent en tepoong rega sebegitoe, sama kaijoe manis sedikit; kalook soedah, die tambahie aer panas en soesoe, abis die rijsken, 1 djam.

Nanas 24 potong, die boeang atinja; abis mentega en gemook babie die goreng die wadja sampe koening; kalook soedah nanasnja die goreng sampe koening. Nanasnja die tjeloop doeloe dalem deeg tadie; koeweeh inie die makan sama goela en kaijoe manis, die toembook aloos.

441. Koeweeh nanas (ananas koekjes.) Boemboenja en bikinnja sama djoega koeweeh no. 440.

442. Sjelei nanas. (Ananas gelei.) Nanas 4 of 5 die tjientjang, abis die masak en die saring. Kalook soedah, die ambil 2 mangkok en die tjampoerie agar-agar 1 mangkok, stroop goela batoe 1 mangkok, abis die masak, en lantas die toeang die vorm. Sabeloonnja die toeang, moestie die taroekie aer djerook doeloe.

443. Spekkoek Neurenberg. (Neurenberger Spekkoek.) Tepoong 1 pond, mentega 1 pond, goela ¼ pond en telor 2 die rames en die bikin deeg; kalook soedah, die giling lantas die bikin koeweeh boender doewa. Kalook soedah, satoe die tarook die bawah, abis die taroekie tjampoeran amandel, die toembook aloos ¾ pond, goela ¾ pond, telor