Halaman:Boekoe masak masakan roepa roepa.pdf/125

Halaman ini tervalidasi

— 118 —

Poetih telor tadie, die poeter doeloe njang baik, sampe moentook betool.

Via inie bole die siempen sampe lain arie.

462. Via soklast. (Chocolade via.) Soesoe ½ botol, merah telor 8 en soklaat sásoekanja, sampe, kentel.

463. Slèm. (Slemp.) Soesoenja die masak 3 djam, abis die taroekie kaijoe manis, vanielje sedikit en merah telor 2 of 3, lantas die masak lagie.

464. Konings taart. Telor 9, mentega, tepoong en goela beratnja masing-masing sama telor tadie.

Menteganja die poeter doeloe sampe kentel, abis die adook sama telornja sampe rijs, lantas goelanja, djoega die adook en pengabiessan, tepoongnja die tarookken. Tepoongnja die tjampoerie kaijoe manis en djerook poeroot doeloe. Kalook soedah, die bagie 7 of 8, lantas die giling tipis en die potong boender toeroot vormnja; lantas die masookken die vormnja i lapis, abis die taroekie sjelei; abis satoe lagie, djoega pake sjelei. Teroos begitoe sampe abis, en njang die atas sekalie, djangan pake sjelei.

Koeweeh 7 potong tadie, die bakar satoe-satoe en tarooknja sjelei kalook misih panas.

465. Koeweeh duits. (Daltsche koek.) Boemboenja : tepoong ½ pond, goela ½ pond, mentega ½ pond, en merahnja telor 9.

Bikinnja koeweeh inie, sama sepertie koningstaart. Kalook maoe pake 8 lapis, beslagnja die bagie 8, lantas die giling tipis, abis die babar satoe-satoe en die tarook sjelei sepertie koningstaart.

Kapan soedah djadie 8 lapis tadie, koeweeh inie die sierammie krèm, abis die bakar pake apie die atas sadja.

Krémnja: poetih telor 9 die keplok sampe kentel, abis die tambahie goela , pond en toemboekan vanielje 1, tapie djangan brentie poeter.

460 Kaapse wolk. (Kaapsche wolken) Soesoe 1 botol die masak mateng sama goela, kaijoe manis en vanielje. Inie doewa, die toembook doeloe. Poetihnja telor 10 die poeter sama paroeddan koelit djerook, Kalook soedah, die masookken sebentar dalem soesoe medidie tadie, lantas die angkat