Halaman:Boekoe masak masakan roepa roepa.pdf/127

Halaman ini tervalidasi

—120—

472. Taartjdjerook sitroen. (Citroen taart.) Telor 8, beschnit 5 en aernja djerook sitroen 6, koelit djerook tadie, anggoor assem 1 gelas besar, goela sarasanja, mentega melélé 4 sendok, die tjampoor, abis die poeter njang lama. Lantas die bakar sepertie taart.

473. Maringue taart. Korsnja taart sepertie njang biasa, die bakar sebentar, abis die isie sama sjelei; kira-kira 1 of 2 djari tebelnja.

Telor 4, poetihnja die moentookken en die tjampoor goela en toemboekan amandel; lantas die toeang atasnja sjelei taart tadie. Abis die bakar pake apie die bawah en die atas, sampe koening, en kalook soedah, apinja die boeang, Laartnja die tinggalken dalem pan, sampe pannja en taartnja dingin.

474. Plompodding. (Plam podding.) Tepoong 1½, pond, rosijn 1½ pond, kismis 1½ pond, goela 1½ pond, gemook sapie 1½ pond telor 8 die poeter doeloe, brendie ½ botol, sukade 2 ons, pala ½, tjengkeh en kembang pala 1/6 ons, garem 1 sendok thee, die tjampoor en die adook njang baik, abis die boengkoos sama servet bresih en die masak 6 djam lamanja. Kalook soedah mateng, die boeka servetnja en koeweehnja die tarook die basie, abis die sirammie goela kering, poetih en aloos.

Kalook die tarook die medja en kalook maoe die makan, basinja die taroekie brendie doeloe, abis brendienja die bakar; biar die bawak djalan menjalah.

Servet njang die pake boengkoos tadie, die bikin basah doeloe, abis die taroekie tepoong, biar deegaja djangau blengket.

475. Pleisternja koeweeh. (Pleister voor koek.) Koeweeh banjak roepa, njang mistie pake pleister, kalook maoe ambil pantes en bagoosnja. Koeweeh kiek, konings taart, koeweeh meklenburg en banjak lagie mistie pake pleister. Darie itoe sekarang die oendjook begimana bikin en pakenja itoe pleister.

Poetih telor 2 die moentookken sampe kentel sekalie, abis die tjampoerie goela aloos en poetih samaoenja, en aer djerook sama aer mawar, boeat bikin poetih en ilang baoenja telor. Kalook soedah, die poekool sampe kentel sekalie, soepaija bisa blengket baik. Kapan soedah djadie, koeweeh- nja die gosokie sama pleister inie; die gosok njang rata