Halaman:Boekoe masak masakan roepa roepa.pdf/130

Halaman ini tervalidasi

— 123 —

Mangkoknja die gosokie sama malam meléléken sama mentega

481. Piloos. Kentang 14 die masak sama toelituja; kalook soedah mateng, die koepassie abis die oenjet aloos; lantas die tjampoerie tepoong 2 sendok makan en garem 1 sendok thee. Kaluok soedab die adook njang baik en die tjampoerie telor 5, die masookken satoe-satoe. Pannekoek pan of wadja, die taroekie minjak 1 mangkok thee, abis die masak sampe medidie. Kalook soedah medidie, die toeangie deeg tadie 1 sendok, die goreng sampe koening. Abis lagie 1 sendok sampe abis.

Makannja koeweeh inie sama goela aloos.

482. Piloos. Boemboenja en masaknja sama sepertie sneeuwbal no. 469; tjoema lainnja, tida pake kismis.

483. Koewech lapis. Tepoong beras 6 mangkok, tepoong ketan ½ mangkok, die rames sama santen kanil 2 mangkok, tètès goela pasir 2 mangkok, aer dingin 1 mangkok en garem 1 sendok thee. Kalook die rames soedah aloos, lantas die saring en die bagie doewa. Njang satoe bagian die tjampoerie beras merah en aer djerook sedikit, njang lainnja tinggal poetih.

Wadja die taroekie aer en die masak sampe medidie, lantas die taroekie basie kasar, aernja teroos die masak. Basie tadie die isie sama beslag poetih sedikit sadja, soepaija tipis; kalook soedah mateng, die toeangie beslag njang merah djoega tipis-tipis sadja, lantas die masak mateng doeloe; teroosken sekalie poetih, sekali merah sampe abis.

Kalook soedah djadie, bole die potong samaoenja.

484. Koeweeb lapis Beras 1 katie die bikin tepoong, abis die tjampoor sama santennja klapa tiga. Santennja die masak doeloe. Kalook beloon sampe tjèwèrnja, die tambahie aer panas, en die tjampoerie tètès goela pasir. Abis die bagie doewa, die tjampoor, en die bikin sepertie soedah die bilangie die atas tadie, kaijja no. 483.

485. Kooweeh mangkok. Beras 1 katie die bikin tepoong die tjampoor aer klapa toewa, sampe entjer sekalie, abis die adook sampe djadie beslag. Kalook soedah, die tambahie tètès goela pasir en tape beras; kapan trada tape, bole pake