Halaman:Boekoe masak masakan roepa roepa.pdf/132

Halaman ini tervalidasi

— 125 —

boeang. Kalook soedah, katjangnja die oenjet die irig-irig sama aer sedikit en die tadahie njang baik.

Goela djawa ¾ pond, die masak sama aer; kalook soedah melélé, katjang tadie die tjampoor sama goela inie en lantas die masak sampe kentel. Tepoong ketan 1½, pond, die tjampoor sama telor 2, goela pasir 3 sendok en aer anget 1 mangkok thee, abis die rames baik-baik en die bikin boender-boender. Lantas die masak sebentar; abis die isie sama tja npoeran katjang idjo tadie sedikit-sedikit; die masookken dalem bidjie widjen; en pengabisannja, die goreng sama minjak goerih sampe mateng, koening en kering.

491. Koeweeh Pasoong Tepoong beras 1 pond, die tjampoor aer sedikit sampe djadie deeg; kalook soedah, die bikin boender-boender kajja tjintjin of gelang; lantas gelang inie die masak sama aer panas. Kalook soedah mateng, gelangija timboel, lantas die angkat en die bikin aloos dalem servet Sasoedahnja, die angkat darie servet, en die rames sama poetih telor 2, en kapan soedah die rames, die giling sampe tipis, abis die potong-potong boender kaija piring ketjil sekalie. Pinggir-pinggirnja de bekook sedikit, lantas die tarpok isinja; kalook soedah, die tekook sama sekalie abis die toetoop njang baik en die tarook die langseng lantas die masak saina aer medidie, pake servet voor lèměk. Kalook deegnja maoe die giling, medja of papannja en rolnja tie lèmèkie daon pisang doeloe; begitoe djuega kalook maoe die bekook, koeweehnja die gosok sama minjak klapa doelne, djadie djarinja njang bikin djoega kena en koewerhnja tida blengket.

492. Isinja koeweeh pasoong. (Vaisel van de pasoong.) Meritja 1 sendok thee, ketoembar 4 sendok thee, djinten 2 sendok thee, bawang merah 5, bawang poetih 6 sioong en kentjoor potong (die toembook doeloe,) die goreng sama minjak klapa 1 sendok makan en tjientjangan daging aijam sama garem 1 send k thee. Kalook soedah, die goreng sebentar, die taroekie santennja klapa 1, lantas die goreng lagie sedikit; abis die tambahie goela pasir 1 sendok thee en radjangan kates sedikit, lantas die goreng lagie sampe ampir-ampir kering en die taroekie trasie 1 sendok thee. Pengabisan, die goreng lagie.

Kalook trada aijam, djoega bole pake oedang.