Halaman:Boekoe masak masakan roepa roepa.pdf/133

Halaman ini tervalidasi

— 126 —

493 Koeweeh pasoong. Tepoong beras 1 pond die tjampoor sama garem 1 sendok thee, santen jang soedah die masak èntjèr 1¾ pond.

Sabeloonnja die tjampoor abis santennja, itoe deeg njang soedah die tjampoor, die ambil 3 sendok makap, die tarook sendirie.

Abis tjampoor teroos njang lain, en die tambahie goela djawa 1 pond; lantas die adook njang baik en abis die toeangken die tjonthong, tapie djangan penooh.

Kalook soedah die korkoos sampe mateng.

Deeg 3 sendok tadie, die tjampoor sama santen kanil, die adook njang baik, abis die toeang die tjonthong tadie en die koekoos lagie sampe mateng.

494 Koeweeh talam Boemboenja sama djoega kaija koeweeh no. 493; tjoema masaknja lain. sebab deegnja tadie die tjonthongie, tapie inie die toeang die basie kasar, en lagie, goelanja mistie die masak sama daon pandan doeloe.

Masaknja djnega die koekoos, en kalook soedah mateng, die tambahie santen kanil sama deeg 3 sendok, sepertie no. 493; lantas die koekoos lagie. Kalook soedah mateng en maoe die makan, koeweeh inie die potong-potong doeloe.

495 Tjoetjoor. Tepoong beras 1 pond die tjampoor sama aer ½ pond en tètès ½ pond; kalook maoenja biar koeweeh inie djadie merah, tètès goela djawa njang die pake.

Minjak klapa die masak die wadja; deeg ta die die toeangie die mangkok ketjil, abis mangkoknja die tarook die minjak tadie. Isienja die toesook tengah-tengahnja sama soedjen, abis die sirammie, djangan brentie-brentie, sama minjak medidie itue, sampe mateng tjoetjoornja. Kalook soedah mateng, die toosken die irig-irig.

496 Apem sèlong. Tepoong beras 2 pond, die goreng kering sampe kering betool, lantas die aijak; njang misie kasar die toembook lagie, abis die aijak lagie. Sasuedahnja, die tjampoerie sama legèn 2 pond koerang 3 sendok makan en aernja klapa toewa 2 sendok, abis die poeter njang baik; lantas die ijsken 1 malem, sebab kalook maoe die makan pagie; soré bikinnja.

Klapa toea 1 die parood, abis die tjampoor sama aernja