Halaman:Boekoe masak masakan roepa roepa.pdf/135

Halaman ini tervalidasi

— 128 —

bawang poetih 4 sioong, laos berat ½ doeit, kemirie berat 2 doeit, djinten berat ½ doeit, meritja berat ½, doeit, ketoembar berat 2 doeit, die goreng kering sampe koening, ab.s die giling aloos

Aijam gemook 1 die masak mateng sama aer, abis dagingnja die soewir-soewir en toelangnja die boeaug. Kalook soedah, daging inie die goreng sama boemboe tadie, santen ½ pond, trasie mentah berat ¼ doeit, daon djerook poeroet 4 lembar en garem 1 sendok thee, die goreng sampe kering

502 Lempêr. Ketan 1 pond die masak, abis kalook soedah mateng, die taroekie santen kanil ½ pond, lantas die tjampoor njang baik abis die masak lagie.

Kapan soedah mateng, die bikin londjong-londjong of boender, lantas die isie sama boemboe no. 501; abis die boengkoos sama daon pisang en die panggang.

503 Koeweeh boegis Tepoong ketan 1 pond die tjampoor en die rames sama santen masak , pond, sampe djadie deeg Kalook soedah, deeg inie die bagie-bagie, die tarook die daon pisang en die gèpengken, abis die taroekie isinja. Sasoedahnja, die lipet toetoop lagie, abis die boengkoos sama daon pisang, tapie die taroekie santen kanil doeloe Daonnja die tindes sedikit, biar koeweehnja djadie gepèng sedikit, abis die masak dalem koekoessan of pake langseng.

504. Islenja koeweeh boegis (Vulsel van de koewech boegls) Paroeddan klapa ½ pond, die goreng sama goela djawa en tepoong ketan 1 sendok makan.

505. Koeweeh pilo Aer 2½, gelas besar die masak sama mentega en garem sedikit. Kalook masak betool, die masoekie tepoong aloos en kering 1 gelas besar, sampe djadie boeboor kentel sekalie, abis die angkat

Sasoedahnja, deeg inie die tjampoerie merahnja telor 6 en die adook njang baik, abisnja die bikin boender-boender en lantas die goreng sama minjak slada en mentega.

506. Koeweeh koe. Tepoong ketan 1¼ pond die tjampoor sama santen kanil mateng 1 maugkok thee, goela pasir 1 sendok makan en aer daon pandan, sampe roepanja tepoong