Halaman:Boekoe masak masakan roepa roepa.pdf/138

Halaman ini tervalidasi

— 131 —

tjèng, sampe mateng betool. Kalook soedah, die rames sama aer klapa degan 3 gelas besar, abis die plèpèt. Kapan kira-kira soedah sampe die plėpėt, lantas die ambil sepoton-sepotong, die tarook lagie die langseng kaija ta die, abis die masak koekoos sampe mateng.

Adoenja, paroeddan klapa en goela pasir, of sama tètès, goela djawa die tjampoerie santen en tepoong sedikit sadja.

515. Poetih pinih Tepoong beras 2 pond, die koekoos sampe mateng betool, pake langseng sepertie poetoe No. 514. Kalook soedah, tepoongnja die tarook die doelang en die oenjet sama tangan of entong; sampe tida ada njang kasar lagie en tepoongnja dingin Abis tepoongnja die tjiprattie aer klapa degan 2 pond, dengen die adook njang baik ; lantas die aijak sama irig-irig njang rodo kasar.

Sasoedahnja, piring-piring ketjil die tároekie tepoong tadie sakira-kira, abis iris-irisan goela djawa, lantas tepoongnja lagie. Kalook tepoongnja soedah kering kena angin, die tjiprattie lagie sama aer klapa.

Kalook soedah sedia samoea, piring-piringnja die masookken dalem kèntjèng isi aer medidie, abis die masak koeweehnja, sampe mateng.

Adoenja poetoe inie, klapa paroeddan.

516. Srabie. Tepoong baroe 7 ons, die tjampoor sama klapa potongan 6 lood, kemirie 2 lood en nasi kering 3 lood; abis die toembook sampe aloo sekalie. Kalook soedah, tepoong inie die tjampoerie, dengen sedikit-sedikit, sama santen masak 3 ons, lantas die toembook en kalook soedah, die tambahie santen masak 3 ons lagie, abis die poeter en die adouk njang baik.

Sasoedahnja, deeg inie die masak pake wadja srabie; toetoopnja wadja inie die bikin panas doeloe.

Kalook srabienja maoe die kasieh roepa koening, srabienja die taroekie merahnja telor, kalook soedah moelai die masak. Telornja die keplop doeloe njang baik.

Adoenja srábie inie kientjo No. 517.

517. Kientjo srabie. Goela djawa 1 ons 1 lood, die bikin tètès abis die masak lagie sama santen 2 ons.

518. Srabie. Tepoong beras 1½ katie, die toembook