Halaman:Boekoe masak masakan roepa roepa.pdf/139

Halaman ini tervalidasi

— 132 —

sama nasi dingin 2 sendok makan, abis die aijak njang aloos. Kalook soedah, die tjampoerie santen 5 gelas besar abis die adook njang baik en lantas die masak, pake wadja srabie.

519. Kientjo srabie. Santennja klapa 2 die tjampoerie goela sakiranja; tepoong beras 1 sendok makan endaon pandan 2 lembar; abis die masak sampe kêntêl.

520. Satroe katjang. Katjang idjo 5 ons die goreng kering, abis die tjoetjie en die boeangie koelitnja, lantas die toembook sampe djadie tepoong. Kapan soedah, tepoong inie die tjampoerie goela poetih 4 ons, abis die têtêllie dalem tjitakannja. Kalook maoe, sasoedahnja die angkat darie tjitakan, satroe inie bole die bakar, pake pan koeweeh.

521. Biepang. Ketan 2 ons 1 lood die rendem satoe malem , abis die masak, lantas die tjoetjie en die djemoor, abis die rendem lagie. Kalook soedah die djemoor kering, lantas die goreng sama minjak klapa, dengen sedikit-sedikit sadja.

Minjaknja die masak medidie, barne ketannja die masookken. Masaknja ketan itoe, djangan sampe merah; kalook seedah moentook, laptas die angkat.

Kapan soedah die angkat, ketannja die toosken die irig-irig, abis die djemoor lagie satoe arie.

Goela pasir die masak sama aer, abis die tjoeijie sama telor 1; kalook soedah djadie tèiès die ambil 5 lood, lantas die masak lagie sama bebeko 5 lood.

Kalook soedah masak betool, die tjoba die toeang die aer dingin; kapan lantas bisa djadie keras, ketan tadie bole die adook sama tètès inie; abis die giling sama rolnja koeweeh taart, sampe têbêlnja 3 djarie Sasoedahnja, die potong-potong pesagie en lantas die masookken sebentar dalem tepoong.

522. Koeweeh Muntjoong. Tepoong ketan 4½ pond; kedelee poetih of item ¼ pond die rendem 1 malem, abis die koepas en lantas die toembook djadie tepoong

Tepoong ketan tadie die tjampoor sama separonja tepoong kedele inie en aer dingin, abis die rames njang baik; tapie djangan ketjèwèrrên. Kalook soedah die bikin koeweeh boen-