Halaman:Boekoe masak masakan roepa roepa.pdf/14

Halaman ini tervalidasi

7

17. Saus pedes on sedep voor daging sapie. (Sauce piguante over ossen vleesch) Bawang merah die radjang-radjang 7 sendok makan, die goreng sama mentéga sampe koening; abis die tambahie merahnja telor mateng 10, lantas die goren lagie. Sasoedahnja, boeljon die tjampoor sama ikan ansjovis 4, mostert 4 sendok makan, ketjap sekira-kira, pala 1 sendok thee, morel (boeah blanda), truffel en sampinjon; masakan inie die tjampoor sama gorengan bawang tadie, lantas die masak lagie sabentar; abis die siramken dagingnja njang maoe die makan. Itoe ansjovis mestie die bikin aloos doeloe en die peres pake servet; morelnja mistie die rendem doeloe barang 2 of 3 arie dengen goela en tjoeka.

18. Lain roepa djoega saus pedes (Dezelfde saus op eene andere manier.) Lombok merah sapiring, die koekoes; lantas die djemoor 2 of 3 arie, abis die toembook aloos sekalie, tepake 1 sendok makan, die tjampoor sama djae toemboekan 1 sendok thee, soija atawa ketjap sama boeljon sekira-kira. Bawang radjangan 4 sendok makan, die goreng sama mentéga en tepoong 1 sendok makan, sampe koening, abis die tjampoor lagie sama boemboe-boemboe tadie.

Sous doewa roepa inie tepake voor segala roepa daging, tetapie dagingnja mistie die gosokie sama garem en meritja lebih doeloe. Dagingnja mistie die goeloong, kaija rolade, pake augurken en die masak lebih doeloe; kaloe soedah, baroe bole sirammie sous inie.

19. Asé à la patriarde. (Haché à la patriarde.) Daging sapie, daging die iris-iris, garem 2 sendok thee, meriija 1 sendok thee, tjengkèh ½ sendok thee, bawang merah radjangan 4 sendok makan, mentéga 2 sendok makan, boeljon sekira-kira, die stoof, sampe bawangnja mateng. Lantas die tambahie madera of anggoor assem sasoekanja, tepoong 2 sendok makan, atjar kapertjes, atjar augurkjes en goela 1 sendok makan. Kaloe soedah, die stoof lagie, sampe sousnja boeket.

20. Stoof lidah sapie. (Gestoofde ossentong.) Lidahnja die rendem tjoeka 1 djam, abis die masak sampe ampir mateng, lantas die koepas en die bêlék. Anggoor merah 1 gelas besar, tjoeka 1 gelas aer; gelas besar, goela 1 sen-