Halaman:Boekoe masak masakan roepa roepa.pdf/140

Halaman ini tervalidasi

— 133 —

der en gèpèng, tebel 2 djarie en bolong tengahnja; lantas die masak sama aer medidie, sampe koeweehnja kemambang en tepoongnja kaija mane mlekah. Kapan soedah kaija beginie, die angkat en die tjam poor sama separonja tepoong kedelee njang beloon die pake; abis die toembook die loempang kaijoe. Kalook loempang en kentjèngnja koerang besar, tepoong inie die bagie doewa. Kapan die toembook soedah aloos, lantas die angkat, abis die tarook die tampah, tapi tampahnja die taroekie tepoong kering doeloe.

Kalook soedah, deeg inie djoega die taroekie tepoong kering, abis die giling die tampah, sampe têbêlnja tjoema stengah djarie. Kapan soedah, die djemoor en kalook amper kering, deegnja die balik biar kering sebelahnja djoega; en kalook soedah kering betool, deeg inie die potong-potong, pandjangnja ½ djarie en lebar sama tebelnja 1 djarie. Sasoedahnja, die boengkoos daon pisang, abis die goreng

Wadja 2, njang satoe die tarook die apie kerdja masak minjak 1 botol; kalook soedah medidie, die ambil 3 of 4 sendok en die tarook wadja satoenja, abis die dinginken. Kalook minjak init soedah ilang panasnja, soedah anget sadja, lantas die taroekie koeweeh tadie, abis koewcehnja die sirammie sama minjak inie, sampe megar sedikit, Sasoedahnja, die tambahie minjak njang medidie 1 sendok, biar koeweehnja megar sama sekalie en djadie besar. Kaloek soedah, die angkat darie minjak anget, abis die goreng sama minjak medidie tadie, sampe koening, lantas die angkat en die toosken die irig. irig pake servet.

Kapan soedah, goela poetih die masak sampe djadie tètės; kalook soedah kentel, die tambahie bebeko 1 sendok, abis die masak sebentar lagie lantas koeweehnja die tjemploongken die sinie. Kalook soedah kerendem sebentar, koeweehnja die angkat en panas-panas die tarook die irig-irig, isie bidjie widjèn soedah die goreng; abis koeweeh die adook sama widjèn inie. Kapan soedah, die angkat en die dinginken.

Sandénja trada widjèn, koeweeh inie die goeloong sama tjengkarook sadja.

523. Boeboor sarèn. Tepoong ketan 1½ pond. Goela djawa 1 pond, die masak doeloe en die masak sendirie. Tepoongnja die tjampoor sama aer rodo banjak, biar beslag-