Halaman:Boekoe masak masakan roepa roepa.pdf/141

Halaman ini tervalidasi

— 134 —

nja èntjer, abis die masak sampe kêntêl sekalie. Kalook soedah, goelanja die tjampoor sama boeboor inie, en lantas die tambahie: toemboekan djaé 4 potong, pandjang sadjarie, toemboekan meritja item en meritja poetih berat 3 en 2 doeit toemboekan pala 1 eu toemboekan tjengkèh 22, sama toemboekan sêpêt klapa, die bakar sampe item, berat 1 doeit. Sasoedahnja die tjampoor lantas die adook njang baik; en kalook soedah kentel betool, die angkat, lantas die bagie-bagie rata en die pientjoekie daon pisang. Kalook pientjoeknja maoe die bitingie, boeboornja die kientjanie sama santen kentel.

524 Boeboor tjotjoh. Tepoong beras 6 mangkok thee, die tjampoor aer in, mangkok, abis die rames njang baik, lantas diekasie roepa gelang. Kalook soedah, die tarook die irig-irig en die masak sama aer medidie, sampe mateng. Kapan soedah mateng, die angkat, abis die rames lagie en lantas die glintirie boender en londjong, abis die tarook die piring. Piringnja die taroekie tepoong doeloe, en koeweeh nja djoega die sirammie tepoong kering doeloe djangan sampe blengkèt satoe sama lain

Aer dingin 11 mangkok die masak sampe medidie, abis koeweeh glintiran tadie die masookken; lantas die tjampoerie goela djawa 10 potong, abis die masak sampe kentel. Makannja boeboor inie sama santen mentah.

525. Dawet of tjendol. Masak aer panas doeloe; djangan die angkat, biar tinggal atas apie. Areroet 1 piring, die tjampoor aer dingin banjak, soepaija tjèwèr: kalook soedah die adook baik, die masook ken dengen sedikit die kwalie aer panas tadie, abis die adook njang baik en die masak sampe kentel sekalie. Sasoedahnja, areroet inie die toeang die irig-irig, die oenjet sedikit en die tadahie die mangkuk isie aer dingin

Kalook maoe die makan, areroet inie die angkat en die tjampoor sama santen en tètès goela djawa.

Goelanja die masak sama nangka sepotong.

526. Rondo kèlie. Daon pisang die bikin pientjook, teboeka atasnja, lantas die koekoos sebentar sadja, abis die taroekie goela djawa samaoenja. Tepoong beras 3 mangkok die tjampoor sama santen 15 mangkok, abis die masak èn-