Halaman:Boekoe masak masakan roepa roepa.pdf/143

Halaman ini tervalidasi

— 136 —

tjientjangan piterselie 1 sendok thee, daon djerook 4 lembar en seré 4 potong.

531. Pastel djawa Korsnja. (Körst van javaansche pasteitjes) Tepoong beras 2 mangkok thee, die tjam poor sama telor 2 en aer dingin sedikit; abis die rames, lantas die tambahie mentega 2 sendok besar. Kalook soedah, die giling sampe tipis en die potong -potong boeuder, abis die tarook isinja (no. 530,) lantas die lipet toetoop en die goreng sama minjak goerih.

532. Koeweeh mangkok. Tapé beras rega 1 doeit, die pêrês die irig - irig aloos; aernja die rames sama tepoong beras 4 sendok besar. Tepoong beras 4 mangkok thee, die tjampoor sama deeg tadie 2 sendok en aer dingin ½ gelas besar, aer klapa degan 1 mangkok; abis die rames njang baik en die tambabie garem 1 sendok thee. Kalook soedah die rames ¼ djam, lantas die tjampoerie santen mateng 2 mangkok thee en tètès goela pasir 2 mangkok thee; abis beslag inie die toeang die mangkok kasar; lantas die rijsken 2 djam deket apie en bawahnja mangkok die taroekie aboe panas.

Kèntjèng die isie aer, abis die masak; kalook soedah medidie, die taroekie langseng, abis langsengaja die isie mangkok-mangkok ketjil en mangkoknja die isie sama deeg tadie; lantas die masak sampe mateng.

533 Pastel tjina. Isinja ( Vulsel van chinesche pasteitjes.) Oedang die tjientjang aloos 1 piring, die goreng kering sama daon djerook poeroot 2 lembar, daon salam 2 lembar, tjientjangan daon bawang moeda 2 sendok en radjangan bawang merah 2 sendok. Kalook soedah, die goreng sama minjak klapa sedikit én bawang poetih 2 sioong.

Ketoembar 1 sendok thee, meritja 1 sendok thee en garem 2 sendok thee, die tjampoor sama santen klapa 1, abis die masak sampe kentel en lantas die tjampoor sama boemboe tadie.

534. Pastel tjina. Korsnja (Korst van chinesche pasteitjes.) Tepoong beras 2 mangkok thee, die rames sama aer dingin sedikit, abis die bikin boender sepertie bidaran; lantas die masak sama aer medidie, sampe mateng. Kalook soedah, die angkat, abis die penjet en die giling tipis, lantas die