Halaman:Boekoe masak masakan roepa roepa.pdf/146

Halaman ini tervalidasi

139

542. Sagon goeloong. Korsnja (Korst van de sagon goeloong ) Tepoong ketan 1 pond, die oenjet en die tjiprattie aer klapa moeda ¾ gelas besar. Kalook tepoongnja moelai kering sebab kena angin, lantas die tjiprattie lagie sama aer klapa moeda; kalook trada aer klapa, aer dingin djoega bole die pake.

Kalook beslagnja soedah djadie, lantas die saring en die tadahie die tjobėk. Inie tjobèk die tarook die apie doeloe biar panas sekalie, abis baroe die toeangie beslagnja. Begitoe djoega saringnja djangan telaloe banjak sama sekalie, sebab beslag itoe die bikin pannekoek njang tipis sekalie. Kalook beslagnja soedah masook die tjobèk en soedah masak sebentar, lantas die taroekie isinja, abis die lipet en die potong oedjoong-oedjoongnja.

Sekalie-kalie kapan koeweeh satoe soedah mateng, tjobèknja die gosok njang bersieh, abis baroe die toeangie beslag lagie. Masaknja dengen api ketjil sadja.

543. Sagon. Tepoong ketan 1½ pond, die tjampoor sama paroeddanja klapa 3 en garem 1 sendok thee; abis die tarook 2 djam die angin. Kalook soedah, die goreng kering, en kalook maoe die makan, die tjampoerie goela pasir sasoekanja.

544. Bidjie delima of skotèng. Tepoong katjang 6 sendok, tjampoor sama aer panas 9 sendok, abis die rames, lantas die tarook die piring tjèpèr. Kalook soedah, servet die lipet tekook ampat kalie, die tarook atasnja beslag inie, abis die tindes sampe aernja abis keloear semoea.

Sasoedahnja, tjoesė 2 sendok thee, die tjampoor sama aer sedikit. abis die kerdja gosok atasnja beslag tadie; tapie die gosok njang rata, paké boeloe aijam, en njang tipis sadja. Pengabisan, deeg inie die potong-potong ketjil-ketjil sekalie en pesagie, roepanja biar sepertie bidjie delima, lantas die masak sama aer medidie sampe mateng.

Adoenja: Aer sakwalie, iris -irisan djae sasedengnja, tètès goel poetih sarasanja, en tangkoewéh iris-irisan, djerook manis iris-irisan, isinja léngkéng, sama katjang idjo, die tjampoor abis die masak sampe medidie sekalie. Katjangnja, die koepas doeloe die goreng kering.

Koeweeh inie die minoom kaija tjao.