Halaman:Boekoe masak masakan roepa roepa.pdf/147

Halaman ini tervalidasi

140

545. Menieran Beras 1 katie die toembook sampe djadie menir, of kalook ada, beras menir 1 katie, die rendem sama aer 1 djam; abis die bikin bersih en lantas die koekoos sampe stengah mateng. Kalook soedah, die alih die kwalie, abis die tjampoor sama santen èntjér, santennja njang kanil die simpen doeloe. Santen inie, santennja klapa 1. Sasoedalınja, beras menir njang die rendem sama santen tjèwèr tadie die bagie-bagie, abis die pintjoekie daon pisang, lantas die taroekie goela djawa sepotong ketjil en santen kanil sedikit, abis die bitingi en lantas die masak sama langseng.

246. Ragie Teboe pandjang 1 elo, die bakar doeloe malemnja die moeka. Laos pandjang 1 djarie 2 potong, bawang poetih 30 sioong, tjabé djawa 2, kajoe manis pandjang sadjarie 2 potong en beras 1 katie, die tjampoor abis die toembook aloos. Kalook soedah, teboenja die potong-potong, lantas die tjampoorken en die toembook sama beras boemboe tadie, sampe aleos teboenja, abis die saring pake irig -irig kasar en die tjampoerie aer panas sedikit Sasoedahnja deeg inie die glintirie bonder-boender en besarnja satelor aijam katé of boeroong dara, lantas díe tarook die tampah, abis die asêpi sama goela bakar 3 arie, en die djemoor die panas.

Kalook glintirie, tadie, djangan doedook tempat njang ada angin, tampahnja die lėmėkie merang en kalook ragienja soedah die tai ook die tampah, djoega die toetoepie sama merang

247. Tapé. Nasi 6 mangkuk besar, die dinginken, abis die sieramie ragie, njang soedah die bikin aloos, 3 sendok thee; kalook soedah, die wasookken die goetjie, lantas die toetoepie daon pisang, abis die simpen 2 malem.