Halaman:Boekoe masak masakan roepa roepa.pdf/148

Halaman ini tervalidasi

MANISSAN.
548 Manissan djerook manis Djerook manis 30, die koepas tipis-tipis, abis die belah ampat, tapie die bawahnja misih blengkèt satoe sama lain Kalook soedah, die rendem die aer 3 arie lamanja , aernja die tjampoor kapoor aloos 1 piring, en djerooknja die tiendessie sama batoe besar-besar. Kapan soedah sampe tiga arie, die angkat, abis die tjoetjie bersih en lantas masak aer die kentjèng. Kalook aernja soedah medidie , djerooknja die masookken, abis die angkat lagie, kalook aernja soedah naek satoe kalie. Djerooknja lantas die tarook die aer dingin, abis die plenet sampe bidjienja kloear.

Goela pasir 2 katie die masak sama aer en telor 1; kapan Soedah bersih, goelanja die angkat, abis die saring sama servet, lantas djerooknja die masookken en die simpen, begitoe 4 arie. Atasnja die palang sama wielah bamboe biar djerooknja tenggelem.

Goela pasir 3 kati die masak sama aer en telor 1; kalook soedah bersih en terang, die angkat, lantas die saring; abis die masak lagie sampe djadie stroop kentel Sekarang djerooknja die masookken, (tapie die tjortjie doeloe sama aer dingin,) lantas die masak lagie stroopnja, sampe kering.

Kalook soedah, djerooknja die tarook die irig-irig, abis die sieramie goela pasir aloos en die djemoor die panas, 2 of 3 arie lamanja.

Stroop njang die kerdja rendem doeloe, die boeang sadja

549. Manissan blimbing asem. Blimbing 250, die tjoetjook sama djaroom kasar, abis die rendem die aer garem, 1 malem lamanja. Lain paginja die angkat, abis die tarook die irig-irig en die toosken sampe kering.

Masak aer die kèntjèng, abis blimbingnja die masookken,