Halaman:Boekoe masak masakan roepa roepa.pdf/149

Halaman ini tervalidasi

142

kalook aernja medidie, blimbingnja die angkat en die tarook lagie die irig-irig.

Goela pasir 2 katie die masak sampe djadie stroop èntjér, abis die tjoetjie sama telor 1; kalook soedah, biimbingnja nie masookken die stroop panas inie. Die teroosken beginie roepа roepa sampe 4 arie, pagie soré; tetapie sekalie-kalie blimbingnja die angkat kalook stroopnja die panassie. Kaämpat arienja, stroop inie die boeang en masak stroop lagie, njang die pake goela pasir 2 katie, die masak sampe djadie stroop kentel, Kalook soedah, blimbingnja die masookken en die rendem die stroop inie 1 arie 1 malem, abis lain pagienja blimbing die angkat en die tarook die irig-irig, die ler.

Stroopnja die panassie en die tambahie kaijoe manis sepotong, abis blimbingnja die masookken, lantas die dijemken 2 djam. Kalook soedah, blimbingnja die angkat lagie en die lér lagie die irig-irig, abis stroopnja die boeang.

Sasoedanja, goela pasir 2 katie die masak en die bikin stroop kentel, blimbingnja die masookken, kapan soedah dingin die toeang die stopfles.

550. Manissan djerook kingkit. Djerooknja die belah die atas, lantas bidjinja di boeang en djerooknja die tjoetjie bresih. Aer 1 mangkok die tjampoerie kapoor sirih, besarnja sakloengsoe, abis die dijemken. Kalook soedah bening, die masoekie djerook kingkit, die rendem 1 malem; abis lain pagienja die ambil en die tjoetjie sama aer bresih, lantas die toosken die irig-irig Sasoedahnja, djerook tadie satoe-satoe die peres, biar aernja samoea abis Aer inie die masak sama trawis sepotong, abis djerook die masookken en lantas die masak 5 minuut. Sasoedahnja, djervoknja die angkat en die lèr die irig-irig lagie. Goela pasir die masak sama aer, abis die tjoetjie sama teler 2 en kalook soedah djadie stroop, die saring pake servet, lantas die masak lagie.

Kapan stroopnja soedah medidie, djerooknja die masookken, abis die masak 3 minuut. Sasoedahnja, die dinginken en die tarook die mangkok, abis die siempen sampe lain pagie. Paginja, djerook tadie die lèr die irig-irig, stroopnja die masak, kalook soedah medidie die angkat, abis dierooknji die masookken en die dinginken. Sampe ampat kalie stroop-