Halaman:Boekoe masak masakan roepa roepa.pdf/155

Halaman ini tervalidasi

— 148 —

578. Bikin likeur. Kalook maoe bikin likeur, njang die pake brendie fransman; en kalook boemboe soedah die tjampoor, botolnja die toetoop njang baik, abis die tarook die panas, saben arie, sampe 3 of 4 minggoe lamanja.

Kapan soedah, goelanja die masak en die tjoetjie sama telor, lantas die tjampoor sama brendie boemboe tadie, abis botolnja die toetoop njang baik.

Goelanja die saring sama kertas tjina en botolnja mistie bresih sekalie. Kalook brendienja keras sampe 85 graad, mistie die tjampoor aer ¼ botol, en aer inie die tjampoor sama stroop tadie.

579. Likeur kaijoe manis. (Kaneel likeur.) Brendie ¾ botol, aer ¼ botol, goela 1¼ ons en kaijoe manis die toembook aloos 1 lood.

580. Curaçao. Brendie ¾ botol, aer ¼ botol, koelit djerook oranje of djerook manis en ¼ ons goela batoe. Koelit djerook tadie die rendem die aer soepaija gampang tarik dagingnja. Kalook soedah, die radjang-radjang, abis baroe die tjampoor sama brendie. Kalook soedah die rendem 14 arie, die pêrês, abis baroe die tjampoor sama goelanja.

581. Stroop asem. ( Tamarinde stroop.) Stopflesch besar die isie asem, sampe ampir penooh; die isie tiga prapat soedah sampe. Asemnja die boeangie bidjinja doeloe, tapie djangan sampe telepas darie gagangnja.

Goela die masak sampe djadie stroop, die tjoetjie sama telor, en kalook soedah bening die saring, lantas die toeang die fles njang isie asem tadie; sampe penooh flesnja. Sasoedahnja, fles tadie die toetoop njang baik, lantas die djemoor 2 of 3 arie die panas, abis stroopnja die ambil en die saring. Kapan telaloe asem, baik die tambahie stroop manis sarasanja, abis die toeang die botol-botol lain en die toetoop njang baik. Stopfles njang misie isie asem, bole die taroekie stroop goela lagie sasampenja, tapie die djemoor lagie 3 arie. Kalook soedah, asemnja die ambil en die bikin sjelei beginie roepa.

Asemnja die masak sama aer sedikit, die adook njang baik, abis die oenjet die irig-irig. Tadahannja die masak lagie sama stroop, abis die toeang die stopfles. Kalook dia poenja asem maoe die kloearken kristalnja, die ambil darie stopfles njang atie-atie, abis die tjeloop die stroop kentel en lantas die sierammie goela aloos, abis die djemoor.