Halaman:Boekoe masak masakan roepa roepa.pdf/157

Halaman ini tervalidasi

Asin-asinnan en Atjar-atjar
roepa-roepa.
585.Trasie melaka. Rebon aloos- aloos sekalie, djangan ketjampoeran ikan ketjil of oedang besar en djangan die tjoetjie, die djemoor die panas; abis, kalook soedah kering betool, itoe arie djoega die toembook tjampoor sama garem. Die toembook sampe aloos kaija boeboor, abis die oenjet die irig-irig njang aloos.

Kalook soedah, die rames sama aer sedikit sadja, lantas die potong-potong of die bikin boender, abis die djemoor die panas sedikit arie.

Soepaija djangan koerang of terlaloe banjak garemnja, mistie toeroot atoeran inie. Rebon kering 1 pond die tjampoerie garem kasar 2 sendok makan.

585. Ikan merah. (Roode vischjes.) Ikan terie besar-besar kepala en isie perootnja die tarik kloear sama sekalie, en djangan die tjoetjie. Kalook terienja soedah ada ¾ paso ketjil, lantas die taroekie garem 1½ piring, tapie djangan pake garem mentega. Sasoedahnja, ikan inie die tarook die petiman besar, die toetoepie daon pisang en die tindesie batoe-batoe besar. Kapan soedah die rendem die tindes 2 arie 2 malem, lantas ikannja die angkat en die tjoetjie, abis die ler die irig -irig biar atoos betool-betool.

Ikan inie 45 sendok, die tjampoerie beras merah aloos 13 sendok en tapé beras 19 sendok. Tapénja die toembook aloos lebih doeloe. Kalook soedah tetjampoor, lantas die masookken die botol, en botolnja die prop njang baik sekalie, djangan sampe kemasoekan angin. Botolnja die isie ¾ sadja, djangan penooh; tapénja die bikin, kalook moelai asinnie ikannja.