Halaman:Boekoe masak masakan roepa roepa.pdf/158

Halaman ini tervalidasi

— 151 —

586 Atjar djerook nipis pake isie. (Gevulde lemmetjes in zuur.) Djerook nipisnja, die gosok die genteng baroe sampe koelitnja ilang, abis die tjoetjie sama aer dingin, die potong prapattan, tapie djangan sama sekalie; abie die ambil en die boeang atinja. Kalook soedah, djerooknja die isie garem, abis die tarook die petiman, die atoor njang baik; lantas die toetoepie daon pisang en die tindesie batoe-batoe besar 3 arie 3 malem.

Kapan soedah sampe arienja, djerooknja die angkat, abis die peresie, abis aer garemnja; lantas die djemoor die panas 3 arie.

Kalook moelai djemoor dierooknja, lantas ngradjang lombok merah 1 piring besar en djaé 2 piring besar; abis die tjampoerie garem , lantas die simpen 1 arie 1 malem. Sasoedahnja, die angkat en die djemoor 1 arie; abis, kalook soedah sampe arienja, die pake voor isie djerook tadie. En, kalook soedah die isie, djerooknja die iket sama benang njang baik en koeat. Koenjit die pipis aloos 2 sendok besar, lombok die pipis aloos 2 sendok djoega, djaé die pipis aloos 1 sendok en bawang poetih pipissan 1 sendok thee, semoea inie die goreng sama minjak slada sedikit, die goreng sampe koening; abis die toeangie tjoek djawa en die masak njang betool, abis die saring die irig-irig aloos. Kalook soedali, djerooknja die tarook dalem stopfles, en kalook tjoekanja soedah dingin, lantas tjoekanja die toeang. Pengabissannja die taroekie mosterd sedikit.

587. Atjar djerook nipis (Lemmetjes in zuur.) Djerook nja die gosok die genteng baroe sampe ilang koelitnja, abis die tjoetjie sama aer; lantas die rendem sama aer garem 1 malem. Lain arinja die angkat, abis atasnja die potong prapat, lantas die atoor die petiman, dengen die taroekie garem. Kalook soedah, die toetoop sama daon pisang en die tiendesie batoe njang berat, sampe 2 arie. Kapan soedah sampe temponja, die angkat lagie, lantas aernja die pêrês en bidjinja die boeang; abis die lèr die. tampah en die djemoor 2 arie die panas. Tjoeka djawa die masak sama koenjit potongan, pandjang sadjarie, djaé en lombok zonder bidjinja. Kalook aer njang die pêrês tadie, tida terlaloe pait, bole djoega die tjampoor.

Kalook soedah, djerooknja die masookken dalem stopflesch, abis tjoekanja die toeang en die tambahie tjengkeh 10. Ka