Halaman:Boekoe masak masakan roepa roepa.pdf/159

Halaman ini tervalidasi

— 152 —

look pake tjoeka blanda, djangan pake koenjit, en kalook pake djerook sambel, aernja die boeang.

588. Atjar ketimoon. (Komkommers in zuur.) Ketimoonnja, djangan njang besar, die tjoetjie, abis die prapattie atasnja, lantas die rendem 1 malem sama garem. Lain arinja die angkat, abis die djemoor sebentar die panas.

Laos 6 potong, radjangan koenjit 1 sendok makan, bawang poetih 5 of 6 sioong en radjangan djaé 1 sendok makan, die giling njang aloos, abis die goreng sama minjak slada sampe mateng. Kalook soedah, die tjampoerie tjoeka sasampenja, en die taroekie soedjennan lombok, djaé en bawang poetih; lantas ketimoonnja die masookken.

589. Atjar tjampoor adook tjara blanda. (Picnie op euro pesche wijze.) Aer die masak sama garem njang banjak; kalook soedah medidie, die masoekie daon kool die potong-potong en die masak djangan mateng terlaloe, lantas die angkat, en die tarook die irig-irig. Wortel, pondo, boontjis en schorseneer, djoega die masak beginie roepa, sampe mateng tetapie sendirie-sendirie en djoega die tarook die irig-irig.

Minjak slada 2 sendok makan, die goreng sama toemboekan bawang poetih 2 sendok thee, toemboekan djaé 2 sendok thee en toemboekan koenjit 2 sendok besar. Kalook soedah mateng, die tjampoerie tjoeka djawa, njang soedah die masak, 4 mangkok thee, abis die saring pake irig-irig.

Saijoeran tadie, die tjampoor doeloe njang baik, lantas die masookken die stoptles, abis tjoeka boemboe tadie die toeang die sitoe. Kalook flesnja beloon penooh bole die tambahie tjoeka mateng lagie. Kapan flesnja soedah die isie penooh, lantas die tambahie mosterd 1 sendok makan en garem 1 sendok makan. Mosterdnja die bikin aloos doeloe sama tjoeka mateng.

590. Atjar pondò. (Palmiet in zuur.) Ponddnja die potong -potong, abis die masak sama aer garem ; kalook soedah, die angkat en die toosken die irig-irig, abis die keringke sama sekalie dengen servet en lantas die masookken dalem stopfles.

Tjoekanja en boemboenja, sama djoega seperti No. 589. Kalook boong njang die bikin atjar, djoega die bikin se-