Halaman:Boekoe masak masakan roepa roepa.pdf/160

Halaman ini tervalidasi

153

pertie atjar inie; tapie djangan pake mostert, njang die pake bidjie lombok merah.

591. Isinja atjar krai. (Gevulde krai in zuur.) Krai njang besar, die potong 3, abis die boeang bidjie en atinja, lantas ie rendem 1 malem sama aer garem. Lain arinja die angkat, abis die djemoer en lantas die isie sama boemboe No. 592. Kalook soedah, krainja die toetoop en die iket njang baik sama benang, abis die masookken dalem stopfles isie tjoeka. Tjoekanja die masak doeloe, sama toemboekan djaé 2 sendok thee, toemboekan bawang poetih 2 sendok thee, toemboekan koenjit 2 sendok makan. Boemboe inie die goreng doeloe sama minjak slada 1 sendok makan abis die saring, baroe die tjampoor sama tjoekanja. Njang die paké tjoeka djawa.

592. Isinja atjar krai. (Vulsel voor de krai in zuur.) Bawang poetih 1 sendok thee, djaé 1 sendok thee, koenjit 1 sendok makan, semoea die toemboek aloes doeloe, abis die goreng sama minjak slada en die taroekie tjoeka mateng sedikit, lantas die saring.

Kalook soedah, die tjampoerie radjangan djaé, lombok en bawang poetih sedikit, sama taogé; abis die masookken dalem tjoeka boemboe seperti No. 591. Kapan maoe die pake voor isie krainja, die ambil sasampenja.

593. Atjar manis. (Zoet zuur.) Saijoeran roepa-roepa, die potong -potong pandjang, abis die rendem sama garem 1 malem. Lainpaginja die angkat, abis die djemoer sebentar, lantas die masookken dalem stopfles.

Tjoeka djawa die masak sama goela djawa sepotong; kalook soedah medidie, saijoeran tadie die taroekie meritja entero, lantas die toeangie sama tjoeka inie.

Kalook maoe, tjermee djoega bole die tjampoor sama saijoeran tadie.

594. Atjar lombok. (Lombok in zuur.) Lombok idjo sasoekanja, die potongie oedjoongnja, abis die rendem sama garem satoe malem, lantas lain arinja die djemoer die panas 2 of 3 djam. Kaloek soedah die masookken dalem stopfles en die tarook tjoeka djawa. Tjoekanja die masak en die dinginken doeloe.

20*