Halaman:Boekoe masak masakan roepa roepa.pdf/161

Halaman ini tervalidasi

154

595. Atjar nanas. (Ananas in zuur.) Nanasnja die potong-potong pesagie, lantas satoe satoenja die taroekie tjengkeh satoe, abis die tòtò die stopfles. Tjoeka djawa die masak lantas panas-panas die toeang dalem stopfles itoe, dengen die tambahie meritja boelet sekiranja.

596. Atjar manis blimbing assem. (Zout zuur van blimbing assem.) Blimbing 1 piring, die gosok sama servet sampe bresih, abis die tarook die stopfles; lantas die taroekie tjengkeh, pala 1 die potong-potong, kaijoe manis 1 potong, en goela 2 sendok. Kalook soedah, die toeangie tjoeka, sampe blimbingnja tenggelem; abis die simpen 2 arie. Sasoedahnja, tjoekanja die ambil en die masak, abis die dinginken en lantas die tjampoor sama. blimbing itoe. Inie die teroosken 3 of 4 kalie, baroe djadi atjarnja.

Njang die djaga, biar blimbingnja tenggelem.

597. Atjar manis mangga moeda (Zout znur van jonge manggas.) Mangga moeda 25, die koepas njang bresih, abis die belah-belah lantas die taroekie garem, die tarook die paso en die tiendesie batoe 1 malem. Paginja die angkat abis di anginken satoe arie, biar bering. Tjoeka blanda 2 botol, die masak sama goela poetih 5 sendok makan, kaijoe manis 3 potong, tjengkeh boelet 1 sendok makan, meritja poetih boelet 1 sendok makan. Kalook soedah, die angkat, abis die dinginken, en lantas mangganja die masookken. Lain paginja, mangganja die angkat, tjoekanja die masak lagie, abis die dinginken, lantas mangganja die masookken lagie. Teroes beginie sanipe 4 arie, lantas die tjobak; kalook koerang goelanja bole die tambah.

598 Atjar ketimoon dadakan. (Komkommen in zuur, dat niet lang bewaard kan worden) Ketimoon moeda besar 10, djangan die koepas, tapie die potong-potong pandjang sadjarie, abis die taroekie garem en die tarook die paso.

Kalook soedah, die toetoeppie daon pisang en die tindes sama batoe besar 2 of 3 djam lamanja.

Kemirie 15, bawang merah 10, bawang poetih 5 sioong, koenjit 3 potong, djaé 1 potong, die toembook aloos, abis die goreng sama minjak klapa 2 sendok, sampe mateng.

Kapan soedah, die tambahie tjoeka djawa 1 botol, lombok radjangan zonder bidji 2 sendok makan en goela poe-