Halaman:Boekoe masak masakan roepa roepa.pdf/163

Halaman ini tervalidasi

156

Lombok ketjil 125, (kalook besar 75), zonder hidjie meritja 1 lood, ketoembar 2½ lood, djienten poetih ½ lood, bidji sawie 2½ lood, djaé 1 ops, koenjit 15 bidji pandjang sadjarie, bawang poetih 2 ons, bawang merah 1½ ons, die rendem sebentar sama tjoeka djawa; abis die taroekie garem 16 sendok thee, en lantas die giling of die toembook aloos.

Lomboknja djangan die rendem sama tjoeka.

Assem 10 ons, die tjampoor tjoeka djawa sasedengnja, biar bisa kentel 'sadja, abis die oenjet die irig -irig en lantas die tjampoor sama boemboe tadie. Kalook soedah, ikannja die tjoetjie sama tjoeka djawa en sasoedahnja, boemboe tadie die tarook sedikit dalem petiman ; lantas ikannja satoe-satoenja die gosokie sama boemboe itoe en die totò satoe-satoe dalem petiman.

Kalook ikannja semoea soedah die masookken , lantas die sieramie garem 1 sendok makan en kalook misie ada boemboenja, die tarookie djoega; lebihannja tjoeka bekas rendem boemboe tadie, djoega die toeang die petiman, Abis petimannja die toetoop njang baik. Anem arie die blakang, ikannja soedah bole die makan , Kalook maoe die makan, ikannja die goreng doeloe, abis boemboenja die goreng en lantas die toempangken die ikannja, kalook ikannja soedah die tarook die basie.

Boemboe en assem tadie njang die rendem en die rames sama tjoeka mistie bresih sekali, en njang die pake 6 botol tjoeka djawa.