Halaman:Boekoe masak masakan roepa roepa.pdf/164

Halaman ini tervalidasi

BIKIN SOSIJS ROEPA-ROEPA.


603, Sosijs de boelonje. (Saucijs de Boulogne.) Njang die pake daging babie njang paling bagoes; 5 bagian daging sadja en 1 bagian gemook. koelit-koelit, otot-otot oetawa njang keras, die boeang doeloe, abis die tjientjang njang aloos sekalie, sepertie kaija die giling of die pipis.

Kalook soedah, daging tjientjangan inie die timbang sama aer en darah njang soedah keloear ; abis die tambahie garem aloos 1 ons 2 lood, salpeter aloos 1 lood, en 2 of 3 lood meritja aloos poetih, sama rum of anggoor merah ½ mangkok. Boemboe tadie voor daging tjientjangan 3 pond. Kalook tjientjangannja 15 pond, boemboenja 5 kalie njang tadie. Sasoedahnja daging tjientjangan tadie die tjampoor sama boemboenja, abis die isie die oesoes babie ; tapie isienja njang ati-ati, djangan sampe oesoesnja petjah en djangan sampe isinja koerang keras. Lebih keras isinja lebih baik sosijsnja; sebab kalook longgar isinja, sosijsnja lekas tengik en baoe boesoek .

Kalook soedah penoeh betool, die iket njang koeat oedjoengnja, en sandenja telaloe berat, baik die tarook talie kruisband kalook maoe die gantoeng.

Lain paginja sosijsnja die priksa njang baik, abis mana njang koerang tetelnja, die tetel lagie pelan-pelan, tapie njang ati-ati, abis die taroekie talie baroe.

Kapan soedah betool samoea, sosijsnja die gantoong 14 ari di dapoor, die atas asep; abis die simpen die tempat njang baik , tapie die gantoong djoega. Kalook maoe enak nja, baik sosijs inie die simpen 3 of 4 boelan doeloe.

603. Sosijs ketjil (Kleine saucijsjes.) Sosijs njang maoe die pake lantas, bikinnja beginie. Daging babie, die tjientjang sama garem, kembang pala en meritja sedikit, abis die isie die oesoes ketjil sadja.