Halaman:Boekoe masak masakan roepa roepa.pdf/165

Halaman ini tervalidasi

158

604. Metworst. Daging babie 5 pond, garemnja 1 ons 6½ lood en meritja aloos ½ lood. Dagingnja njang gemook en djangan die tjientjang, tapie die potong-potong njang aloos-aloos en pesagie. Kalook soedah, die tjampoor sama boemboe tadie, abis die isie die oesoes; lantas die gantoong die asep, 3 minggoe lamanja.

605. Sosijs die asin. (Pekelworst.) Boemboenja en bikinnja seperti sosijs no. 603, tjoema die tambahie tjengkeh die toemboek aloos. Kalook soedah die isie, sosijsnja die tarook die tong of stopfles isie garem.

606. Sosijs frankfort. (Frankforter braadworst.) Daging babie njang gemook die tjientjang, abis die tjampoerie garem, kembang pala, ketoembar, meritja en anggoor merah sedikit; lantas die isie die oesoes. Kalook maoe enaknja die makan kalook misih baroe; kalook maoe die siempen, die gantoong die asep of die tempat lain djoega bole.

607. Sosijs ati babie (Leverbeuling.) Ati babie satoe, adoenja gemook babie 1 pond en daging babie 1⅔ pond Atinja die masak 10 minuut, sama boeljon medidie, abis die oenjet die irig-irig. Daging en gemook babie tadie, die masak, abis die potong-potong ketjil sekalie en pesagie Kalook soedah, die rames sama atie tadie, abis die boembonnie garem en toemboekan pala, tjengkeh sekira-kira, lantas die isie die oesoes babie. Isinja djangan penoeh sekalie, die tinggalken 2 of 3 djarie kosong, sebab sosijsnja megar.

Kalook soedah, sosijsnja die masookken die aer medidie tjampoor garem 1 djam, en die masak; tapie sosijsnja djangan kasie tiemboel; sebab kalook tiembool, tentoe petjah.

Sasoedahnja, sosijsnja die rendem aer dingin 10 minuut, biar djadie poetih, abis die sediaken voor makan, of die gantoong die asep 10 arie; asepnja djangan telaloe banjak en die gantoong djaoeh darie apie.

608. Sosijs ati babi, pake tepoong. (Leverbeuling met meel) Samoea sama djoega sepertie No. 607. tjoema die tambahie, tepoong 1½ pond, abis die adook sama boeljon bekas masak dagingnja. Kalook die isie djangan penoeh sekalie, die tinggalken satampél, abis die masak ¾ djam.

609. Sosijs darah. (Bloed beuling.) Darahnja panas- panas,