Halaman:Boekoe masak masakan roepa roepa.pdf/166

Halaman ini tervalidasi

159

die keplok sampe dingin, abis die saring pake irig-irig. Daging babie, gemook babie en koelit babie, die masak, abis die tjientjang aloos; lantas die tjampoor en die rames sama darah tadie, en die rames sama garem, meritja en tjengkèh samaoenja.

Kalook soedah tetjampoor baik, die isie die oesoes, djangan telaloe penoeh soepaija bisa megar; abis die masak ½ djam en die tarook die asep. Asepnja djangan telaloe banjak.

610. Sosijs Meklenburg. (Mecklenburger worst.) Daging babie, djangan njang banjak gemooknja, die tjientjang aloos; abis die rames sama garem, toemboekan tjengkeh en kembang pala, en tjientjangan koelit djerook.

Kalook soedah, die isie die oesoes, abis die masak ¼ djam, lantas die tjeloop die aer dingin; abis kalook soedah dingin, die gantoong njang baik.

611. Rolpens. Daging sapie 5 pond; adoenja garem 2 ons en meritja 2 lood, sama tjengkeh 2 lood. Dagingnja die potong -potong pandjang en tipis, koelit-koelit en lain kotoran die boeang, abis die taroekie boemboe tadie.

Babat sapie die potong-potong pesagie londjong, abis die taroekie daging tadie; lantas die mendjait, tetapie djangan die tetel telaloe keras, brangkalie mlekah.

Kalook soedah, rolpensnja die masak sama aer garem banjak, 4 djam lamanja. Tandanja mateng, kalook temboos die toesook sama merang.

Sasoedahnja, die angkat abis die dinginken, lantas die masookken die petiman, of goetjie, of stopfles besar en die toeangie tjoeka 2 bagian, aer garem 1 bagian, sampe tenggelem betool.

612. Hoofdkaas. Moeloot, kakie, koeping en dengkolnja babie, die tjampoor sama daging sapie 7½ ons, garem 1 botol tjoeka en aer sasampenja, biar daging semoea kerendem; abis die masak begitoe lama, sampe dagingnja telepas sendirie darie toelang-toelangnja; lantas die boembonnie daon lourier, meritja en tjengkeh boelet.

Kalook soedah, dagingnja semoea die angkat en aernja die saring pake irig-irig, lantas die simpen sampe lain arienja. Toelang-toelangnja die ambilie, lantas dagingnja babie, ka-