Halaman:Boekoe masak masakan roepa roepa.pdf/167

Halaman ini tervalidasi

160

look soedah dingin, die potong-potong aloos en pandjang, dagingnja sapie tida die pake.

Lain arienja daging babie tadie die potong-potong aloos of die tjientjang, abis die tjampoor sama aernja njang die simpen kemarennja, en die masak sama potongan djerook sitroen 1; bidjienja die boeangie doeloe.

Kalook soedah die masak ¼ djam, lantas die angkat en panas- panas die toeang die vorm. Kapan soedah dingin, lantas die siramie tjoeka sedikit, abis die simpien die tempat njang baik.

613. Iga babie die atjar. (Varkens ribbetjes in het zuur.) Iga-iganja, die belah lagie sekalie, soepaija slamanja doewa blengket djadie satoe. Kalook soedah, iga-iga inie die masak sama kakie babie 2, pake tjoeka separo en aer separo; lantas die taroekie meritja boelet, koelit djerook sitroen, tjengkeh toemboekan en daon lourier; abis die masak sampe mateng.

Kalook soedah mateng, iganja die angkat en die tarook die patiman, abis aernja die saring en lantas die boeang dalem patiman, tadie.