Halaman:Boekoe masak masakan roepa roepa.pdf/20

Halaman ini tervalidasi

— 13 —

masookken lagie, lantas karmenatjinja die masookken dalem keplokkan telor en abis die taroekie beschuit aloos. Kalook soedah, die goreng sama mentega sampe koening, tetapie apienja djangan telaloe besar.

Adoenja inie karmenatjie, sous morel. Bikinnja: tepoong 2 sendok makan, die goreng sama mentega sampe koening, abis die tjampoerie boeljon; lantas die tambahie bawang ketjil-ketjil, die masak sampe mateng; abis die taroekie aer djerook nipis, kembang pala sekira-kira, tjengkeh aloos sekira-kira en 2 gegem morel. Itoe boeah morel die tjoetjie, lebih doeloe sama aer panas, abis sama aer dingin.

38. Sous truffel. (Truffel saus) Truffelnja die potong-potong njang aloos, lantas die masak sama anggoor madera, sampe mateng. Kalook soedah, tepoong 1 sendok makan, die goreng sama mentega sampe koening, abis die tjampoor sama boeljon en masakan truffel tadie sama maderanja; lantas die tambahie aernja djerook nipis 1. Sasoedahnja die masak lagie sebentar, tetapie djangan brentie die oedek-oedek.

39. Rolade loeloor sapie sama daging babie. (Rolade van runder-haas met varkensvleesch.) Loeloornja 2, daging babie 1 katie. Kalook soedah die boewangie ototnja, loeloor tadie die gosok sama meritja, garem, pala en tjengkeh; abis die rendem die tjoeka 4 of 5 djam. Sasoedahnja, itoe daging babie mistie die toesook dalem loeloor itoe, abis die goreng sampe stengah mateng. Kapan soedah sabeginie, sousnja die bikin beginie roepa: tjoeka 2 sendok makan, anggoor assem 1 gelas besar, tjengkeh boelet sekira-kira, rozijn zonder bidjinja djoega sekira-kira, kaperstjis 4 of 5 sendok makan ketjil, radjangen augurkies sekira-kira, bidjie lombok sarasanja, radjangan bawang merah 2 sendok makan besar en mentega 2 sendok besar, (sama goela sedikit, kalook maoe) die djadiken satoe, lantas die stoof sama loeloor tadie. Salamanja stoof itoe, djangan brentie, sebentar-sebentar loeloornja die sirammie sama sousnja. Kalook maoe bikin boeket sousnja, baik die tjampoerie sama beschuit aloos.

40. Roset daging pedèt. (Rozette de veau.) Loeloor pedèt 2, die tjoetjoekie daging babie; abis die mendjait dja-