Halaman:Boekoe masak masakan roepa roepa.pdf/21

Halaman ini tervalidasi

— 14 —

die satoe, die oedjoongnja. Lantas daging babie 1 katie, daging sapie ½ katie, die tjientjang; abis die rames sama telor 2, garem 2 sendok thee, meritja 1 sendok thee, pala 1 sendok thee, tjengkeh ½ ser dok thee. Kalook soedah inie frekedel boeat isie loeloor 2 tadie, abis die iket, djangan sampe pendjaitannja bisa telepas. Sasoedahnja, tjientjangan of frekedel itoe, die taroekie beschuit aloos en die goreng pelan-pelan. Adoenja sous morel, sous sampinjon, sous tirem of sous poetieh.

41. Sous morel. (Morilles saus.) Morelnja die tjoetjie en die rendem lebih doeloe; abis die masak sama boeljon en kembang pala sidikit. Lantas merahnja telor 7, die tjampoor tepoong 1 sendok makan en aer sedikit, abis die adook-adook, en lantas die tjampoorken sama boeljon tadie.

42. Lapis daging pedèt. (Kalfslapjes.) Daging pedèt of sapie die iris-iris kaija dendeng; lantas 8 potong die gosokkie sama meritja 1 sendok thee, garem 2 sendok thee, en pala sedikit. Abis bawang merah 20, die oelek sama ketjap en aer djerook nipis 1; djoega voor gosokie daging tadie. Kalook soedah, daging inie die tarookken basie kasar abis die tienggalken die sitoe sebentar; lantas die tjampoor sama beschuit aloos, abis die goreng sampe koening. Sasoedahnja, die tarook lagie die basie kasar, lantas die tambahie mentega en boeljon sedikit, abis die masak lagie sebentar.

43. Pastei ketjil-ketjil. (Pasteitjes.) Tepoong 1 pond, die tjampoor sama mentega 4 sendok makan; kalook soedah, die tambahie merahnja telor 2 en aer dingin sedikit, sasampenja, biar tepoongnja djadie deeg, lantas deegnja die giling, abis die tjoewillie en tjoewillan inie die glintirie, lantas die giling voor bikin koelitnja pastei. Sasoedahnja, koelit itoe die taroekie isinja, lantas die tekook en die toetoop. (Soepaija pasteinja ada roepa sedikit, baik die bikin kaija roepanja boelan tiembool.) Kalook soedah, pienggir-pienggirnja die gosokie sama poetieh telor, biar samboengannja blengket. Pasteinja die goreng sama mentega en gemook sapie sepotong. Isinja: radjangan bawang merah 3 sendok besar, die goreng sama mentega. Tjientjangan oedang 1 mangkok thee, (oedangnja die tjampoor soesoe 1 mangkok;) die tjampoor sama gorengan bawang tadie, lantas die ma-