Halaman:Boekoe masak masakan roepa roepa.pdf/26

Halaman ini tervalidasi

19

jon, bekas masak boeroeng dara en frekedel; abis die tjampoerie sama aernja djerook 1, anggoor asem sedikit en garem sarasanja. Kalook soedah djadie, die angkat en die kerdja sierammie boeroeng dara en frekedel tadie; lantas die dijemken, biar dingin.

58. Stoot telor. (Gestoofde ejeren) Telor mateng 12, die rendem die aer, lantas die radjang; abis die tarook die basie kasar, en die tambahie djaé toemboekan 1 sendok thee, meritja aloos 1 sendok thee, en mentega sedikit. Abis die tarook die apie sampe menteganja melélé.

Sasoedahnja, merahnja telor 3, die keplok sama tepoong sedikit sekalie; kalook soedah ampir kentel, die tjampoerie aer sedikit en garem sarasanja; lantas die oedek sama mentega sedikit, abis die masak sampe kentel. Kapan soedah, telor tadie die sierammie sama sous inie, lantas die dijemken, biar sousnja mrasook betool. Kalook maoe die makan, baik die taroekie mentega lagie sedikit.

59. Kroket. (Croquetten) Tjientjangan daging sapie of aijam, die goreng sebentar sama mentega, sampe mateng; (frekedel dingin, djoega bole die pake) lantas die tjampoerie bawang merah radjangan 3 sendok makan, mostert sedikit sadja, meritja 1 sendok thee, mentega 2 sendok makan, ketjap sedikit en telor 1; abis die rames, die bikin frekedel londjong-londjong. Sasoedahnja, inie frekedel die toetoeppie sama beschuit aloos, abis die masookken die keplokan telor en lantas die goeloengie sama beschuit lagie. Kalook soedah die goreng sama mentega en minjak, sampe koening. Pengabiessan, piterselie pandjang 1 djarie, die goreng sama mentega, abis die tarook die basie voor lèmèknja kroket tadie.

60. Sous voor daging dingin. (Saus bij koud veelsch.) Goela poetih 1 sendok sedeng, daon poko blanda sakira-kira, piterselie sabegitoe djoega, tjoeka sedikit, radjangan bawang merah 1 sendok makan en lombok sedikit, die tjampoor en die adook sama sousnja daging. Kalook sousnja koerang, bole pake boeljon, die tjampoerie mentega sedikit.

61. Sous Robert. (Robert saus.) Kakie babie, die masak sampe mateng betool; lantas oendjoengnja njang ketjil die iris-iris, die masookken die boeljonnja lagie. Kalook soedah,