Halaman:Boekoe masak masakan roepa roepa.pdf/27

Halaman ini tervalidasi

20

die tjampoerie mostert sarasanja, radjangan lombok sakira-kira, tjoeka 1 sendok makan en aernja djerook nipis 1; lantas die masak. Sasoedahnja, die tambahie merahnja telor 10, tepoong 1 sendok makan en aernja goela poetih basah 2 sendok makan.

62. Vol au vent, makanan tjara fransman Deeg die giling, tebelnja djangan lebih dari sadjentik; tengah-tengahnja die taroekie kertas liepetan, rodo tebel; abis die toempangie deeg satoe, die lipet tiga, lantas die potong kanan kirie; abis liepetannja die boeka lagie en die toempangken deeg No. 1. Deeh tadie itoe die gosokie aer lebieh doeloe. Voor pinggirnja, djoega deeg tadie njang die pake, tapie die giling 1 djarie tebelnja; lantas die potong, lebarnja 4 djarie. Deeg njang die tarook No. 2, die potong pinggirnja, en potongan inie die tarook voor bikin toetoep pinggirnja, lantas die bakar die dalem oven sampe mateng. Deegnja die gosokie sama merahnja telor sama aer lebieh doeloe. Kapan soedah mateng, kors njang die atas die angkat, kertasnja die boeang, abis die isie sama pastei boeroeng dara.

63. Pastei boeroeng dara, boeat isinja No. 62 (Duiven pastei tot vulsel van rec No. 62 ) Boeroeng dara 10, masing-masing die prapat, lantas die goreng sama mentega, en radjangan bawang merah 1 piring makan. Kalook die goreng soedah koening, lantas die tambahie garem 3 sendok thee, meritja 1 sendok thee, tepoong 2 sendok makan, mentega 1 sendok makan, anggoor madera ½ gelas besar, en piterselie 1 geboong. Kapan soedah mateng, piterselienja die angkat, lantas die tambahie boeljon 5 sendok besar. Pengabiessannja, die tjampoerie boeah olijf, truffel en sampinjon. Sampinjonnja, die stoof lebieh doeloe sama mentega.

64. Deeg foelèt. (Deeg van foulette) Gemooknja griendjel sapie, die tjoetjie njang bresih sekalie, abis die toembook sama garem, sampe djadie kaija soesoe. Kalook soedah, die tjampoerie mentega, sampe djadie lembek, lantas die simpen dalem potjie blanda, die toetoeppie garem; lantas die koedoengie sama kertas. Kalook maoe die simpen sampe lama, lat 2 of 3 arie, die angkat lagie, lantas die tjampoerie mentega lagie en die toetoeppie sama kertas en garem.