Halaman:Boekoe masak masakan roepa roepa.pdf/28

Halaman ini tervalidasi

21

Tepoong ½ pond baroe, die rames sama merahnja telor 1, mentega 1 sendok makan en aer l½ gelas besar; kalook soedah, die tjampoor sama gemook griendjel tadie ¾ pond baroe. Gemook tadie, lebih doeloe die oenjettie njang baik, lantas die toetoeppie servet ½ djam lamanja. Sasoedahnja, gemook tadie die tjampoerie mentega lebih doeloe; abis baroe die tjampoerie sama deeg itoe. Deegnja, sasoedahnja die tjampoor sama gemook, lantas die giling die medja, die giling 4 kalie; en sebentar-sebentar, medjanja die sierammie tepoong kering, soepaija deegnja djangan bléngkét.

Kalook soedah sabegitoe, deeg tadie, die ambil 24 tjoewil, en tjoewilan inie die giling lagie, voor bikin dasarnja pastei. Lebihannja deeg tadie, die giling lagie voor toetoopnja njang tadie, tapie die giling sampe tipis. Sasoedahnja, pasteinja die bikin kaija njang loemrah en die gossokie sama merahnja telor 1, lantas die masookken dalem oven. Sabeloomnja ¼ djam, pasteinja soedah mateng, lantas die isie sama oedang of tirem; tetapi kalook maoe isie, mistie atie-atie djangan sampe roesak korsnja, en die isie kalook soedah temponja maoe die makan.

65. Tirem of oedang, voor isinja No. 64 of lain pastei. (Oesters of garnalen vulsel) Ham potong-potongan pesagie, die goreng sama mentega 2 sendok makan en radjangan bawang merah 1 piring tjèpèr; lantas die masak sama madera 1 gelas besar, tepoong 2 sendok makan, en boeljon 2, 3 of 4 mangkok thee. Kalook soedah, tirem of oedang, die goreng sama mentega, abis die tjampoerie piterselie radjangan 1 sendok makan, bawang poetih sedikit, meritja ½ sendok thee, garem 2 sendok thee en pala 1 sendok thee; lantas die djadiken satoe sama sous tadie en die stoof njang baik.

66. Pastei aijam (Kippen pastei ) Mentega 2 sendok makan die bikin melélé; lantas boewat goreng radjangan bawang 2 sendok makan, tientjangan piterselie 1 sendok makan, sama garem 2 sendok thee en meritja 1 sendok thee. Kalook soedah, die tambahie tjientjangan dadanja aijam, die goreng sampe mateng.

67. Korsnja pastei aijam (Korst van de kippen pastei.) Tepoong ½ pond, die rames sama telor 1, en garen 1 sen-