Halaman:Boekoe masak masakan roepa roepa.pdf/29

Halaman ini tervalidasi

22

dok thee; lantas die tambahie aer panas sedikit en gemook kambing 2 sendok makan; abis die rames lagie. Kalook soedah, inie deeg die ambil sepotong, lantas die giling, abis die potong-potong pesagie. Sasoedahnja, satoe-satoe potong deeg tadie, die isie sama boemboe isie No. 66, lantas die lipet of die tekook njang baik en die goreng sama minjak klapa, die tjampoerie mentega sedikit.

68. Telor die bakie. (Eijeren in bakjes) Kertas satoevel, die potong-potong. Satoe potong, pandjang en lebarnja 3 dim, abis die bekook pinggirnja die atas, soepaija djadi bakie pesagie. Mentega sedikit die rames sama beschuit aloos sedikit, tjientjangan piterselie sedikit, bawang moeda, garem en meritja. Lantas satoe-satoenja bakie tadie, die lambarie sama boemboe inie; abis telornja die tjeplok, 1 bakie 1 telor, Kalook soedah, bakie kertas semoea die tarook die bassie, lantas die bakar dalem oven; atawa die panggang die panggangan, sampe mateng.

69. Slada à la Volalje. (Salade à la volaille.) Merahnja telor mentah 4 die keplok sama minjak slada 1 sendok makan, die keplok sampe kentel; kalook soedah, die tambahie tjoeka boemboe 3 of 4 sendok, gerem, meritja, mostert, ketjap en daon bawang.

Aijam, die potong-potong, toelang-toelangnja en potongan njang besar-besar djangan die pake doeloe. Kropsla 6 of 8 bidjie, die potong-potong, (1 djadie 6) die isi sama daging potongan njang ketjil-ketjil tadie en telor mateng 4, die belah 8. Daging potongan besar en njang ada toelangnja die tolo kanan kirienja. Kapan soedah maoe makan, baroe die taroekie sous njang die bikin tadie. Sousnja die keplok lagie sekalie; en kalook maoe, slada inie bole die garneer sama potong-potongan lidah asin.

70. Slada lain roepa. (Een anderen salade.) Sladanja die ambil daonnja; atinja die tarook pinggirnja basie. Lantas tengahnja basie itoe, die taroekie potong-potongan gorengan aijam of masakan ikan salm; abis die toetoepie sama daonnja slada tadie en die taroekie sous majonése. Sous inie, boemboenja beginie: merahnja telor mentah 2, 4 of 8 die tarook die mangkok, lantas die oedek-oedek en die tètèssie minjak, sampe kentel. Kaloek soedah, die tambahie garem,