Halaman:Boekoe masak masakan roepa roepa.pdf/31

Halaman ini tervalidasi

24


Kalook soedah temponja maoe die makan, mistie die panassie lebih doeloe.

74. Aijam panggang (Gepofte kip. ) Aijamnja die belah doewa, lantas die gosokie garem en meritja; kalook soedah, die masak die wadja, sama mentega 1 sendok besar en aer panas sedikit. Kapan soedah stengah mateng, aijamnja die gosokie beschuit aloos en meritja sama garem, abis die panggang; tetapie sebentar-sebentar die balik. Pengabiessannja die ketjerie aernja djerook 2 of 3.

75. Stoof oedang of tirem. (Gestoofde garnalen of oesters.) Oedang of tiremnja die bikin bersih doeloe; piring ketjil-ketjil of basie kasar, die lambarie beschuit aloos, lantas die taroekie tirem of oedangnja. Kalook soedah, lantas die tambahie meritja sedikit, ketjap, beschuit, mentega en boeljon; abis die ketjerie aernja djerook nipis 2 en die bakar, pake apie die atas en die bawah.

Piring of basie tadie, die gosokie sama mentega lebih doeloe, en oedangnja, kalook die stoof lebih doeloe, boleh die lambarie en die toetoepie sama tjientjangan piterselie en daon bawang moeda.

76. Wildsaus. Ketjap die masak sama boeljon, abis die tjampoor temia, mirre en daon lourier, sama angoor merah 1 gelas besar, tjoeka ¼ gelas besar en goela 1 sendok makan. Kalook soedah masak betool, lantas sous inie die angkat, die saring en die masak lagie sekalie. Soepaija bisa djadie boeket, die tambahie tepoong 1 sendok; tepoongnja die tjampoor aer doeloe,

77. Sous pikant poetih (Witte piquante saus.) Mentega 1 sendok makan , die bikin melélé; tepoong 2 sendok makan, merah telor 4, die adook sama aer dingin 2 sandok makan; kalook soedah, die tjampoor pelan-pelan sama mentega tadie. Lantas die tambahie, aer 2 mangkok thee, tjoeka sarasanja, goela 1 sendok en potongan djerook nipis; abis die masak lagie, tapie djangan brentie adook, soepaija sousnja djangan petjah.

78. Sous adoenja daging Kambing dingin. (Sous bij koud schapenvleesch) Goela poetih 1 sendok besar, die tjampoor, sama daon poko blanda, piterselie en tjoeka {hws|sa|saenaknja}}